Szkolenia

Rusza druga edycja Programu edukacyjno-szkoleniowego Polskiej Agencji Kosmicznej w zakresie wykorzystania danych satelitarnych. Szkolenia są adresowane do pracowników administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne i służą podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Celem szkoleń jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu możliwości wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji publicznej. Szkolenia zostały podzielone na obszary tematycznie, tak aby treści szkoleniowe odpowiadały potrzebom użytkowników danych satelitarnych, związanym z realizacją zadań publicznych.   Na warsztatach stanowiskowych Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie pozyskiwania danych satelitarnych i produktów oraz przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem funkcjonalności podstawowych, dostępnych narzędzi.

W poprzedniej edycji szkoleń, przeprowadzonych w 2020 roku, wzięło udział ok 400 osób. Szkolenia zostały przez Uczestników ocenione bardzo wysoko w procesie ewaluacyjnym. Obecna edycja, prowadzona głównie w formie warsztatów stanowiskowych, jest wypełnieniem zapotrzebowania na pozyskanie lub udoskonalenie umiejętności samodzielnego operowania na danych satelitarnych.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy w szczególności:

 • wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych, ich przetwarzania
 • analizy i interpretacji wyników przetworzeń
 • stosowania modelowych praktyk przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań administracji.

Szkolenia rozpoczynają się już w grudniu! Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz kanałów społecznościowych, gdzie będziemy na bieżąco informować o możliwości rejestracji na szkolenia.

Masz pytania? Napisz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub zadzwoń te.: 797 474 056

Rejestracja na szkolenia

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego.

Szkolenia odbywają się w 7 grupach tematycznych:

 • gospodarka przestrzenna,
 • rolnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • leśnictwo,
 • środowisko,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie kryzysowe i środowisko 

Rekrutacja na szkolenia jest dwuetapowa:

 1. rejestracja na szkolenia,
 2. kwalifikacja na szkolenia.

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego. Kandydat podaje dane niezbędne do rejestracji i dokonuje wyboru grupy tematycznej. Po wypełnieniu „Formularza rejestracyjnego” Kandydat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi „Deklarację uczestnictwa w szkoleniach” w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji i organizacji szkoleń zastały zawarte w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach. O zakwalifikowaniu na szkolenie Organizator poinformuje Kandydata niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji szkolenia.

link
Pobierz PDFHarmonogram szkoleń
Harmonogram szkoleń
link
Harmonogram szkoleńHarmonogram szkoleń
Harmonogram szkoleń
link
Pobierz PDFWykaz Obszarów Zastosowań
Wykaz Obszarów Zastosowań
link
Wykaz Obszarów ZastosowańWykaz Obszarów Zastosowań
Wykaz Obszarów Zastosowań
link
Pobierz PDFRegulamin Szkoleń
Regulamin Szkoleń
link
Regulamin SzkoleńRegulamin Szkoleń
Regulamin Szkoleń

 

Szkolenie z wykorzystania danych satelitarnych


Obszar szkolenia*

Należy wybrać jeden obszar

Dane kandydata


Adres organizacji


Dodatkowe informacjeRegulamin uczestnictwa w szkoleniach

Niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zbieranym za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia naboru na szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych oraz zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy szkoleń w celu przeprowadzenia szkoleń;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących polskiego sektora kosmicznego lub informacji dotyczących organizowanych przez PAK przedsięwzięć, o ile zostanie udzielona stosowna zgoda;
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe podmioty upoważnione na mocy stosownych przepisów do audytu i kontroli;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 6. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora;
 7. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz usunięcia;
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych.

Warunkiem koniecznym rejestracji na szkolenia specjalistyczne jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych powyżej oraz przesłanie podpisanej przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa w szkoleniach.

*) – dane obowiązkowe

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.