Szkolenia
Szkolenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż uwagi na sytuację epidemiczną kraju, ze względów bezpieczeństwa, nastąpiła zmiana w formule szkoleń specjalistycznych „Dane satelitarne dla administracji publicznej”. Kolejne szkolenia są planowane w trybie zdalnym, a ich terminy pozostają nie zmienione.

Życzymy owocnej nauki!

ZA POWSTAŁE NIEDOGODNOŚCI SERDECZNIE PRZEPRASZAMY.

Program edukacyjno-szkoleniowy dla administracji opracowywany przez Polską Agencję Kosmiczną obejmuje szkolenia ramowe dla decydentów wyższego i średniego szczebla administracji oraz szkolenia specjalistyczne skierowane do kadry zrządzającej niższego szczebla oraz urzędników-specjalistów wszystkich poziomów. Zostali nimi objęci pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: pracownicy urzędów wybranych gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz administracji rządowej i instytucji jej podległych czy przez nią nadzorowanych, a także innych instytucji wykonujących zadania publiczne.

Celem szkoleń jest usprawnienie działalności administracji publicznej poprzez podniesienie kwalifikacji, wiedzy oraz umiejętności analitycznych i aplikacyjnych jej kadr w zakresie zastosowań danych satelitarnych w realizacji zadań.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy w szczególności:

– wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych, ich przetwarzania

– analizy i interpretacji wyników przetworzeń

– stosowania modelowych praktyk przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań administracji.

Szkolenia obejmują także praktyczne aspekty dotyczące pozyskiwania zobrazowań satelitarnych i ich produktów.

W ramach projektu został opracowany zakres merytoryczny szkoleń, narzędzia i materiały dydaktyczne, w tym agendy zajęć. Opisane zostały również szczegółowe cele programu oraz określone zasady organizacji szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i rejestracji na szkolenia. sat4envi@polsa.gov.pl

REJESTRACJA NA SZKOLENIA

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego na jednodniowe szkolenia podstawowe (POZIOM I) lub dwudniowe szkolenia specjalistyczne (POZIOM II).

Szkolenie podstawowe POZIOM I skierowane jest do kadry zarządzającej i obejmuje prezentację kluczowych zagadnień dotyczących możliwości wykorzystywania danych satelitarnych w działalności publicznej.

Natomiast szkolenia specjalistyczne POZIOM II skierowane są do niższej kadry zarządczej, naczelników, kierowników zespołów, kierowników projektów, specjalistów każdego poziomu.

Szkolenia specjalistyczne POZIOM II odbywają się w 8 grupach tematycznych:
– gospodarka przestrzenna,
– rolnictwo,
– infrastruktura drogowa,
– gospodarka wodna,
– leśnictwo,
– środowisko,
– zarządzanie kryzysowe,
– ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego.

Ramowe programy szkoleń zostały zamieszczone w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Szkolenia podstawowe POZIOM I oraz szkolenia specjalistyczne POZIOM II dobywają się w trybie zdalnym.

Rekrutacja na szkolenia jest dwuetapowa:

 1. rejestracja na szkolenia,
 2. kwalifikacja na szkolenia.

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza rejestracyjnego. Kandydat podaje dane niezbędne do rejestracji, a w przypadku szkoleń specjalistycznych dodatkowo dokonuje wyboru grupy tematycznej. Po wypełnieniu „Formularza rejestracyjnego” Kandydat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi „Deklarację uczestnictwa w szkoleniach” w formie elektronicznej oraz pisemnie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji i organizacji szkoleń zastały zawarte w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach. Regulamin umieszczono w zakładce „Dokumenty do pobrania”. O zakwalifikowaniu na szkolenie Organizator poinformuje Kandydata niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres.

Szkolenia stacjonarneObszar zastosowaniaDataDzień tygodniaLokalizacja
szkolenie POZIOM I,
tura 1*)
26.02.2020 r.środaWarszawa
szkolenie POZIOM I,
tura 2*)
11.03.2020 r.środaWarszawa
szkolenie POZIOM II,
tura 1
OZ-1
Gospodarka przestrzenna
1-2 lipca 2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 2
OZ-2
Rolnictwo
9-10 września 2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 3
OZ-3
Infrastruktura drogowa
13-14.05.2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 4
OZ-4
Gospodarka wodna
27-28.05.2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 5
OZ-5
Leśnictwo
17-18.06.2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 6
OZ-6
Środowisko
08-09.07.2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 7
OZ-7
Zarządzanie kryzysowe
16-17.09.2020 r.środa/czwartektryb zdalny
szkolenie POZIOM II,
tura 8
OZ-8
Ochrona zabytków
i dziedzictwa kulturowego
29-30.09.2020 r.wtorek/środatryb zdalny

*) W przypadku rejestracji na szkolenia POZIOMU I prosimy w polu „Uwagi” Formularza rejestracyjnego podać preferowany termin odbycia szkoleń – jeden z dwóch podanych powyżej (tura 1 lub tura 2).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji szkolenia.

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”
Licznik pobrań

0

0

  Szkolenie z wykorzystania danych satelitarnych


  Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej niższego szczebla oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach, zainteresowanych podniesieniem kompetencji w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania zobrazowań satelitarnych.


  W celu rejestracji na szkolenie wypełnij poniższy formularz.  Obszar szkolenia  Dane kandydata

  Adres organizacji
  Dodatkowe informacje
  Niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zbieranym za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3;
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia naboru na szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych oraz zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy szkoleń w celu przeprowadzenia szkoleń;
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących polskiego sektora kosmicznego lub informacji dotyczących organizowanych przez PAK przedsięwzięć, o ile zostanie udzielona stosowna zgoda;
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe podmioty upoważnione na mocy stosownych przepisów do audytu i kontroli;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
  6. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora;
  7. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz usunięcia;
  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  Warunkiem koniecznym rejestracji na szkolenia specjalistyczne jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych poniżej oraz przesłanie podpisanej przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa w szkoleniach.
  ------
  * Pola obowiązkowe

  Udostępnij: