Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) mając na celu zwiększenie efektywności wykorzystywania danych z satelitarnej obserwacji Ziemi (EO – Earth Observation) korzysta ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO).

Wykorzystywane fundusze pochodzą z komponentu A: „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, działanie A2.6.1 pn.: „Inwestycje – Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług oraz towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne”.

Priorytetowym zadaniem POLSA realizowanym w ramach KPO jest budowa Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej.

Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) to krajowy interoperacyjny system odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą, którego celem jest dostarczanie serwisów monitoringowych, produktów informacyjnych, narzędzi analitycznych i usług.  

NSIS zapewni efektywne i ciągłe dostarczanie informacji dostosowanych do potrzeb użytkowników, służąc przede wszystkim wsparciu administracji publicznej w podejmowaniu decyzji, lepszym wykorzystywaniu posiadanych zasobów i infrastruktury, sprawowaniu funkcji nadzorczych i kontrolnych oraz organizacji życia społecznego i gospodarczego, a także na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Treści informacyjne NSIS powstają na bazie danych satelitarnych, w tym w szczególności danych, produktów i usług programu Copernicus, poprzez ich przetworzenie, wzajemną integrację oraz połączenie z innymi danymi m.in. przestrzennymi, społecznymi i statystycznymi pochodzącymi z zasobów krajowych. NSIS będzie rozwijany z wykorzystaniem istniejącego w Polsce potencjału i infrastruktury sektora obserwacji Ziemi, a w przyszłości system zasilany będzie również danymi pochodzącymi z rodzimych satelitów optycznych i radarowych np. z konstelacji Camila.

Kierunki interwencji

1
Uruchomienie, rozbudowa oraz operacyjne udostępnianie serwisów monitoringowych i produktów obserwacji Ziemi

Serwisy monitoringowe będą przeznaczone do zastosowania w różnych działach administracji i gospodarki. Zakres merytoryczny serwisów i produktów będzie obejmował między innymi takie obszary zastosowań jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, środowisko, rolnictwo, gospodarka wodna, leśnictwo, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, itp. Rozwój serwisów monitoringowych i produktów specjalistycznych odbywać się będzie w ścisłej współpracy z potencjalnymi użytkownikami, co zapewni adekwatność zakresu treści informacyjnych produktów, ich formy i funkcjonalności rozwiązań informatycznych do potrzeb użytkowników. Serwisy monitoringowe i produkty specjalistyczne będą dostępne m.in. za pośrednictwem portalu NSIS.

2
Integracja istniejącej infrastruktury służącej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych i produktów obserwacji Ziemi oraz jej rozbudowa i rozwój

Wraz z rozwojem serwisów prowadzona będzie integracja istniejącej infrastruktury służącej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych i produktów obserwacji Ziemi oraz jej rozbudowa i rozwój. Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie również gromadził informacje w postaci bazy wiedzy sektora kosmicznego, w tym dobre praktyki, informacje dotyczące rozwoju sektora, inicjatyw publicznych i komercyjnych, europejskich i światowych, itp.

3
Działania informacyjne, komunikacyjne, edukacyjne oraz bieżąca współpraca z użytkownikami i dostawcami

W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów NSIS kluczowa staje się budowa świadomości potencjału danych satelitarnych i kompetencji użytkowników w zakresie technologii satelitarnych. Realizowane i planowane są konferencje, seminaria, szkolenia, publikacje, komunikaty, debaty, itp. Szkolenia organizowane będą na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym, będą miały charakter podstawowy dla początkujących i specjalistyczny dla użytkowników zaawansowanych, a także ukierunkowany na potrzeby poszczególnych grup użytkowników zainteresowanych poszczególnymi serwisami i produktami, w tym szkolenia narzędziowe i warsztatowe z obsługi NSIS.

Wartość dofinansowania z KPO: 15,8 mln euro

Oczekiwane rezultaty:

Wzrost wykorzystania serwisów monitoringowych oraz produktów opartych o dane satelitarne przez administrację publiczną i podmioty gospodarcze oraz zainteresowane osoby.

Korzyści dla Państwa i obywateli:
  • wdrażanie zielonej transformacji gospodarki zgodnej ze strategią „Zielonego Ładu” poprzez wspieranie przemysłu w rozwoju innowacyjności zmniejszających presję człowieka na środowisko naturalne, jak również stosowanie w gospodarce konkretnych produktów i technologii sprzyjających ograniczeniu emisji, wykorzystaniu odpadów, czy też zmniejszeniu energochłonności i materiałochłonności,
  • rozwój usług/serwisów/produktów pozwalających na lepsze monitorowanie, a przez to i ochronę środowiska oraz klimatu, w tym monitorowanie, zapobieganie lub niwelowanie skutków katastrof naturalnych (np.: powodzi, susz, osuwisk).
  • wdrożenie transformacji klimatycznej miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców i świadczenia usług publicznych, wymagających zastosowania bardziej efektywnych metod monitorowania zmian zachodzących w środowisku oraz w formach użytkowania terenu,
  • zwiększenie efektywności działań Państwa oraz konkurencyjności i rozwoju wielu obszarów gospodarki,
  • optymalizacja realizacji zadań administracji, w tym poprzez cyfryzację jej działalności, automatyzację usług, optymalizację kosztów, podejmowanie trafnych decyzji, reagowanie z wyprzedzeniem na pojawiające się potrzeby, zagrożenia, sytuacje kryzysowe, itp.,
  • wzrost wiedzy i kompetencji administracji publicznej,
  • wzrost kompetencji podmiotów sektora kosmicznego,
  • wzrost popytu rynkowego na produkty i usługi wykorzystujące dane obserwacji Ziemi.
Share: