Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Struktura organizacyjna wynikająca ze statutu Polskiej Agencji Kosmicznej, przyjętego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz.U. poz. 2248), który wszedł w życie z dniem 21.12.2021 r.

KIEROWNICTWO
Struktura organizacyjna
PREZES POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ PROF. GRZEGORZ WROCHNA
Profesor Grzegorz Wrochna – odpowiada za całokształt działań Polskiej Agencji Kosmicznej. Kieruje pracą Agencji, nadzorując wszystkie departamenty. Reprezentuje Agencję w kraju i za granicą.
Read more
Struktura organizacyjna
WICEPREZES POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ PŁK MARCIN MAZUR
Pułkownik Marcin Mazur – w Polskiej Agencji Kosmicznej odpowiada za obszar działań w zakresie bezpieczeństwa i obronności z wykorzystaniem technologii satelitarnych, w szczególności za rozwój usług i technologii podwójnego zastosowania na potrzeby wojskowe i cywilne.
Read more
Struktura organizacyjna
WICEPREZES POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ DR MICHAŁ WIERCIŃSKI
Doktor Michał Wierciński – odpowiada za współpracę z podmiotami przemysłowymi polskiego sektora kosmicznego oraz współpracę technologiczną z partnerami międzynarodowymi. W szczególności nadzoruje projekty związane z rozwojem technologii rakietowych, a także odpowiada za współpracę z ukraińskim sektorem kosmicznym.
Read more

STRUKTURA POLSA

Polską Agencję Kosmiczną tworzą departamenty, których zakres zadań jest następujący:

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
 • Reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej w sprawach związanych z kosmosem,
 • Uczestnictwo w działaniach międzynarodowych instytucji zajmujących się kosmosem m.in. Komisji Europejskiej (UE), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Agencji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (UN COPUOS) i innych organizacji międzynarodowych,
 • Koordynacja współpracy POLSA z zagranicznymi instytucjami sektora kosmicznego i narodowymi agencjami kosmicznymi,
 • Wspieranie polskich podmiotów sektora kosmicznego poprzez konsultacje, doradztwo w zakresie udziału w programach m.in. Komisji Europejskiej (Horyzont Europa, EUSPA, etc) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej,
 • Identyfikowanie i analizowanie wyzwań oraz problemów w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez opracowanie analiz, raportów, materiałów informacyjnych oraz publikacji dotyczących polskiego i światowego sektora kosmicznego.
Departament Badań i Innowacji
 • Aktywizowanie polskiego sektora kosmicznego poprzez działania na styku nauki, przemysłu i administracji publicznej,
 • Wspieranie opracowywania przez polski sektor kosmiczny innowacyjnych produktów i usług w oparciu o unikalny polski know-how w zakresie deep tech,
 • Wspieranie podmiotów sektora kosmicznego w uzyskiwaniu doświadczenia lotnego tzw. flight heritage, rozwijaniu nowych kompetencji w przestrzeni kosmicznej oraz dokonywaniu odkryć naukowych,
 • Negocjowanie udziału podmiotów polskiego sektora kosmicznego w dużych międzynarodowych projektach naukowo-technologicznych,
 • Identyfikowanie nowych szans dla sektora kosmicznego, prowadzenie konsultacji, opracowywanie raportów i rekomendacji,
 • Wspieranie wielostronnej współpracy przemysłowej i naukowej.
Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego
 • Obserwacja aktywności w przestrzeni kosmicznej i analiza zagrożeń w przestrzeni kosmicznej,
 • Informowanie o aktualnej sytuacji w przestrzeni kosmicznej,
 • Realizacja zadań Europejskiego Programu Kosmicznego w ramach partnerstwa EU SST (Satellite Survey and Tracking), w szczególności prowadzenie Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Kosmicznego POLSA,
 • Prowadzenie Indeksu polskich obiektów kosmicznych.
Departament Obserwacji Ziemi
 • Współpraca i wspieranie administracji publicznej w uzyskiwaniu dostępu i wykorzystywaniu danych z zakresu obserwacji Ziemi,
 • Koordynowanie budowy i prowadzenie krajowego interoperacyjnego systemu odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych,
 • Rozwijanie i doskonalenie zasobów Polskiej Agencji Kosmicznej z zakresu obserwacji Ziemi,
 • Przygotowywanie analiz, ekspertyz i opinii z zakresu obserwacji Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych potrzeb, problemów, szans oraz zagrożeń w tym obszarze,
 • Reprezentowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w krajowych i międzynarodowych gremiach zajmujących się tematyką obserwacji Ziemi,
 • Współpraca z innymi podmiotami działającymi w obszarze obserwacji Ziemi,
 • Budowa kompetencji i rozpowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych.
Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej
 • Budowanie świadomości na temat łączności satelitarnej w Polsce,
 • Uczestnictwo w programach i inicjatywach Unii Europejskiej dotyczących łączności i nawigacji satelitarnej (ENTRUSTED, Secure Connectivity, JCB, PBNav),
 • Reprezentacja stanowiska narodowego na temat łączności satelitarnej na forum międzynarodowym i krajowym,
 • Udział w pracach dotyczących GOVSATCOM w Polsce,
 • Współpraca z MON i służbami cywilnymi w sprawie łączności satelitarnej i nawigacji,
 • Wsparcie przemysłu kosmicznego w Polsce,
 • Udział w pracach międzynarodowej grupy roboczej WRC23 dotyczących kontroli częstotliwości i pozycji orbitalnych,
 • Udział w pracach krajowej grupy roboczej CBK PAN dotyczącej wykorzystania nawigacji Galileo w Polsce.
Departament Informacji i Promocji
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat wykorzystania technologii kosmicznych w życiu codziennym oraz rozwoju polskich podmiotów sektora kosmicznego,
 • Wspieranie instytucji edukacyjnych w rozwijaniu inicjatyw związanych z kosmosem,
 • Udział w budowaniu młodych kadr sektora kosmicznego poprzez pobudzanie ich zainteresowania kosmosem,
 • Wspieranie inicjatyw oddolnych, współpraca z Radą Studentów przy prezesie POLSA,
 • Współpraca z mediami i budowanie wizerunku polskiego sektora kosmicznego,
 • Organizacja targów, konferencji, misji gospodarczych i innych wydarzeń wspierających rozwój sektora kosmicznego.
Biuro Organizacyjne
 • Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Agencji w zakresie infrastruktury technicznej, majątkowej i administracyjnej,
 • Opracowanie i aktualizowanie planów działania Agencji oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • Gospodarowanie finansami Agencji i realizowanie zadań związanych z tworzeniem i monitorowaniem planu finansowego,
 • Realizacji polityki kadrowej oraz wykonywanie obowiązków Agencji jako pracodawcy, które wynikają z przepisów prawa pracy,
 • Obsługa zamówień publicznych oraz wniosków związanych z dostępem do informacji publicznej,
 • Utrzymywanie i rozwój infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję, w tym zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Siedziba główna Polskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Gdańsku. POLSA posiada także oddziały terenowe w Warszawie i Rzeszowie.

Organem nadzorczym i doradczym Polskiej Agencji Kosmicznej jest Rada POLSA. Do jej zadań należy między innymi opracowywanie propozycji dotyczących kierunków rozwoju Agencji oraz projektów strategicznych programów badań i prac rozwojowych zakresu przestrzeni kosmicznej. Rada POLSA opiniuje projekty planów działania oraz projekty aktów normatywnych. Analizuje i ocenia efektywność podejmowanych przez Agencję działań oraz sprawuje nadzór nad jej gospodarką finansową.

Rada POLSA składa się z przedstawicieli administracji rządowej oraz przedstawicieli nauki i przemysłu.

* Skład Rady w trakcie aktualizacji

Share: