Szkolenia
Szkolenia

Trwa program edukacyjno-szkoleniowy Polskiej Agencji Kosmicznej w zakresie wykorzystania danych satelitarnych. Szkolenia są adresowane do pracowników administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne i służą podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Celem szkoleń jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu możliwości wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji publicznej. Szkolenia zostały podzielone na obszary tematycznie, tak aby treści szkoleniowe odpowiadały potrzebom użytkowników danych satelitarnych, związanym z realizacją zadań publicznych.   Na warsztatach stanowiskowych Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie pozyskiwania danych satelitarnych i produktów oraz przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem funkcjonalności podstawowych, dostępnych narzędzi.

W poprzedniej edycji szkoleń, przeprowadzonych w 2020 roku, wzięło udział ok 400 osób. Szkolenia zostały przez Uczestników ocenione bardzo wysoko w procesie ewaluacyjnym. Obecna edycja, prowadzona głównie w formie warsztatów stanowiskowych, jest wypełnieniem zapotrzebowania na pozyskanie lub udoskonalenie umiejętności samodzielnego operowania na danych satelitarnych.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczy w szczególności:

 • wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych, ich przetwarzania
 • analizy i interpretacji wyników przetworzeń
 • stosowania modelowych praktyk przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań administracji.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz kanałów społecznościowych, gdzie będziemy na bieżąco informować o możliwości rejestracji na szkolenia.

Masz pytania? Napisz: szkolenia@polsa.gov.pl lub zadzwoń: 797 474 056

Rejestracja na szkolenia

Rejestracji odbywa się za pomocą elektronicznego Formularza rejestracyjnego, dostępnego u doły strony.

Szkolenia odbywają się w 7 grupach tematycznych:

 • gospodarka przestrzenna,
 • rolnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • leśnictwo,
 • środowisko,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie kryzysowe i środowisko 

Rekrutacja na szkolenia jest dwuetapowa:

 1. rejestracja na szkolenia,
 2. kwalifikacja na szkolenia.

Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie poniższego elektronicznego Formularza rejestracyjnego. Kandydat podaje dane niezbędne do rejestracji i dokonuje wyboru grupy tematycznej. Po wypełnieniu „Formularza rejestracyjnego” Kandydat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi „Deklarację uczestnictwa w szkoleniach” w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji i organizacji szkoleń zastały zawarte w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach. Regulamin umieszczono w sekcji „Dokumenty do pobrania”. O zakwalifikowaniu na szkolenie Organizator poinformuje Kandydata niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji szkolenia.

Szkolenia z wykorzystania danych satelitarnych z obszarów OZ-4 Leśnictwo, OZ-5 Środowisko, OZ-6 Zarządzanie kryzysowe oraz OZ-7 Zarządzanie kryzysowe i Środowisko zostaną przeprowadzone według zaktualizowanego harmonogramu, dostępnego poniżej.

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”

Podręcznik PDF

Podręcznik EPUB

Podręcznik MOBI

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”
Licznik pobrań

4122

4122

  Szkolenie z wykorzystania danych satelitarnych


  Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej niższego szczebla oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach, zainteresowanych podniesieniem kompetencji w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania zobrazowań satelitarnych.


  W celu rejestracji na szkolenie wypełnij poniższy formularz.  Obszar szkolenia


  Szkolenie z zakresu planowania przestrzennego skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem analiz i opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także planów zagospodarowania przestrzennego i audytów krajobrazowych na szczeblu województwa. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administrację publiczną ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w procesie gromadzenia danych przestrzennych dla planowania przestrzennego (klasyfikacja pokrycia terenu, analiza wieloczasowa zmian pokrycia terenu, analiza widoczność i klas pokrycia terenu dla obszaru objętego inwestycją).
  Szkolenie z zakresu rolnictwa skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami w zakresie analiz rolniczych, m.in. identyfikacji działek rolnych i rozpoznawania upraw, monitoringu kondycji upraw, obserwacji zmian w czasie oraz monitorowania szkód rolniczych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rolnictwem. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystywać w analizach rolniczych (analiza kondycji upraw w czasie sezonu wegetacyjnego, analiza szkód rolniczych powstałych na skutek np. klęski żywiołowej, detekcja grup upraw).
  Szkolenie z zakresu gospodarki wodnej skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z monitorowaniem stanu wód powierzchniowych, śródlądowych i morskich. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać do analiz ilościowych i jakościowych wody (wieloczasowe analizy zmian koryta rzeki, analiza jakości wód w zbiornikach wodnych, analiza zasięgu powodzi).
  Szkolenie z zakresu leśnictwa skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu identyfikacji obszarów leśnych, monitorowania kondycji lasów, obserwacji zmian w czasie, czy monitorowania szkód leśnych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administrację publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania danych satelitarnych w leśnictwie. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać do analiz w obszarach leśnych (monitorowanie kondycji lasu, analiza skutków klęski żywiołowej w obszarze leśnym, wieloczasowa analiza zmiany powierzchni leśnej).
  Szkolenie z zakresu środowiska skierowane jest do osób zajmujących się realizacją różnych zadań w obszarze analiz środowiskowych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu monitoringu środowiska. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w monitorowaniu zmian komponentów środowiskowych, monitoringu jakości wybranych elementów środowiska (monitorowanie stanu środowiska, analiza skutków klęski żywiołowej, analiza zmian powierzchni zbiorników wodnych i jakości wód).
  Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zadań dotyczących prewencji, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w sytuacjach kryzysowych (analiza zmian pokrycia trenu na obszarach objętych pożarami lub powodziami, analiza widoczności terenu, ocena zagrożeń podtopieniami w aglomeracjach miejskich).
  Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i środowiska skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zadań dotyczących monitorowania środowiska w sytuacjach kryzysowych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczna ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania środowiska. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi (przede wszystkim z obrazami radarowymi) w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w monitorowaniu środowiska na obszarach objętych różnego rodzaju zagrożeniami (analiza zasięgu powodzi, osiadania gruntów na terenach górniczych, analiza zagrożeń środowiskowych (np. osuwiska, wiatrołomy) i dynamiki rozwoju aglomeracji).


  Dane kandydata

  Adres organizacji


  Dodatkowe informacje
  Niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zbieranym za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3;
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia naboru na szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych oraz zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy szkoleń w celu przeprowadzenia szkoleń;
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących polskiego sektora kosmicznego lub informacji dotyczących organizowanych przez PAK przedsięwzięć, o ile zostanie udzielona stosowna zgoda;
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe podmioty upoważnione na mocy stosownych przepisów do audytu i kontroli;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
  6. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora;
  7. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz usunięcia;
  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  Warunkiem koniecznym rejestracji na szkolenia specjalistyczne jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych poniżej oraz przesłanie podpisanej przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa w szkoleniach.

  ------
  * Pola obowiązkowe

  Udostępnij: