Klauzula Informacyjna

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 22 3801550, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl. lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony https://polsa.gov.pl/kontakt

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie będą przekazywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Pani / Pana dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Share: