Dane satelitarne
Dane satelitarne

Obserwacja Ziemi, nawigacja satelitarna czy telekomunikacja, znajdują zastosowanie na szczeblu centralnym i samorządowych. Dane satelitarne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w rozwoju kluczowych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prowadzi szereg działań, których celem jest ułatwienie administracji publicznej dostępu do nich.

Dane satelitarne – narzędzie skutecznej realizacji zadań publicznych

Bezpłatny i otwarty wgląd do danych z obserwacji Ziemi jest gwarantowany przez Program Copernicus. Dane te są wykorzystywane m.in. w statystyce, planowaniu przestrzennym, rolnictwie, gospodarce wodnej, leśnictwie, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym czy kulturze.

Dane satelitarne

Dane satelitarne są dostarczane przez satelity orbitujące wokół Ziemi. Przedstawiają różnego typu dane – obserwacyjne, nawigacyjne, dot. pozycjonowania oraz łączności, udostępniane najczęściej w postaci obrazów utworzonych na podstawie danych pochodzących z satelitarnych instrumentów optycznych lub radarowych.

Dane, które wykorzystywane są w Polsce, pochodzą m.in. z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus, systemu Galileo oraz EGNOS. Skuteczne wykorzystanie danych satelitarnych w pracy administracji publicznej pomaga planować, podejmować właściwe działania i skutecznie reagować. Dzięki temu można znacznie ograniczyć straty wyrządzone katastrofami naturalnymi, zmianami klimatu, suszą, czy powodziami. To również świetny sposób na umiejętne planowanie zagospodarowania terenów, rozwoju infrastruktury, ochrony zdrowia mieszkańców i potężne narzędzie do skutecznego zarządzania kryzysowego.

Obszary zastosowań

ormacje pozyskiwane za pomocą Programu Copernicus, pozwalają na uzyskanie informacji o jakości powietrza, także w ujęciu dla całej Europy i Świata. Uzyskiwane dane pozwalają na:

 • oszacowanie emisji
 • określenie propagacji zanieczyszczeń stałych (aerozoli), a także
 • oszacowanie szkodliwych gazów emitowanych głównie podczas spalania paliw kopalnych – tlenków azotu, tlenku węgla oraz dwutlenku siarki

Umożliwiają również identyfikację innych gazów, np. ozonu, będącego silnym utleniaczem i szkodliwym gazem dla organizmów żywych, ale także stanowiącego tarczę przed promieniowaniem ultrafioletowym, gdy znajduje się w wyższych partiach atmosfery. Inne identyfikowalne gazy to między innymi metan, pochodzący z wielu różnych źródeł – tak naturalnych jak i będących konsekwencją działalności ludzkiej, np. przemysłowej hodowli zwierząt. Dane s

satelitarne znalazły swoje zastosowanie również w przypadku obszarów morskich i lądowych. Przykładem ich zastosowania w rejonach morza i oceanów mogą być:

 • obserwacje wycieków ropy i chemikaliów
 • zmiany w wysokości zbiorników wodnych
 • monitorowanie dna morskiego do niewielkiej głębokości
 • zakwit i rozrost sinic
 • zmiany terenów nadmorskich, np. powstawanie mierzei
 • monitorowanie prędkości wiatru
 • wykrywanie ekstremalnych zjawisk na terenach morskich
 • monitorowanie zagrożonych gatunków

Przykładem wykorzystania danych satelitarnych na obszarze lądowym mogą być:

 • nielegalna wycinka drzew
 • szkody w krajobrazie spowodowane np. wichurami
 • zmiany spowodowane zanieczyszczeniami
 • zainfekowanie drzew przez szkodniki np. korniki
 • rozróżnienie rodzajów gleby i skał
 • pozyskiwanie precyzyjnych informacji na temat terenów rolnych w Polsce

Z punktu widzenia nawigacji satelitarnej kluczowe okazuje się również analizowanie tras statków oraz promów. Dzięki temu znacznie redukuje się ryzyko utknięcia na mieliźnie, lub kolizji, a oba te zdarzenia negatywnie wpływają na wiele aspektów, między innymi na:

 • zdrowie i życie ludzkie
 • budżet ze względu na konieczność naprawy uszkodzeń
 • środowisko w przypadku wycieku np. ropy lub innych chemikaliów
 • harmonogram dostaw
 • pracę zarządu oraz pracowników portów morskich
 • kontakt z przewoźnikami międzynarodowymi

Nawigacja satelitarna dostarcza wystarczająco dużo kompleksowych danych do bezkolizyjnego planowania tras podróży. Obecnie istnieją systemy pozwalające na bieżąco śledzić ruch na obszarach morskich. Dzięki temu zarówno administracja, samorządy, jak i zarządy portowe mają szansę:

 • zaoszczędzić środki finansowe
 • zoptymalizować zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zwiększyć płynność operacji, która przekłada się na dodatkowe oszczędności
 • zredukować ryzyko zanieczyszczenia środowiska
 • pozyskać nowych partnerów i klientów ze względu na nowoczesność oferowanych usług

Nawigacja satelitarna jest więc świetnym sposobem na monitorowanie ruchu. Obszary lądowe to kolejne ciekawe zastosowanie jej działania. Z pomocą danych geolokalizacyjnych można, np. na żywo śledzić przejazdy pociągów. Dzięki danym satelitarnym możliwe jest np.:

 • aktualizowanie godzin odjazdów i przyjazdów pociągów
 • monitorowanie opóźnień
 • prognozowanie zmian w rozkładzie jazdy
 • weryfikacja bezpieczeństwa.

Utrzymanie płynności ruchu mogą zapewniać nowoczesne systemy, oparte na nawigacji satelitarnej. Dostarczają one wartościowych informacji, które na bieżąco pozwalają r

Wykorzystanie satelitów obserwacji Ziemi w leśnictwie jest bardzo wszechstronne. Dane satelitarne mogą służyć np. do oceny zmian w aktualnym zalesieniu, spowodowanych różnymi czynnikami środowiskowymi. Porównanie obrazów z platform satelitarnych, takich jak Sentinel lub Landsat umożliwia identyfikację rodzajów nasadzeń oraz ocenę ich kondycji. Pozwala również na rozróżnienie charakterystyki lasu, a także odnotowanie zachodzących w nim zmian. W połączeniu z obserwacjami prowadzonymi przez służby leśne możliwe staje się szerokie, całościowe spojrzenie na kompleksy leśne oraz ocenę ich stanu.

Dzięki temu możliwe jest również planowanie i realizowanie założeń gospodarki leśnej, wykraczających poza ich stan obecny. Obserwacje satelitarne pozwalają między innymi na:

 • ocenę zamierania lasów świerkowych oraz innych gatunków
 • wyznaczenie miejsc, gdzie dochodzi do znacznego ubytku w strukturze leśnej
 • wyznaczenie miejsc, gdzie konieczna będzie zmiana profilu nasadzeń na gatunki odporniejsze na zmiany klimatyczne
 • znalezienie drzew zainfekowanych szkodnikami np. kornikami
 • wyznaczenie miejsc, gdzie konieczna będzie zmiana profilu nasadzeń na gatunki odporniejsze na określone szkodniki
 • klasyfikację terenu z podziałem na typ gleby i wilgotność

Przykładem mogą być zdjęcia przedstawiające ten sam obszar Białowieży, wskazujące miejsca, gdzie zimą widoczne są zalesienia iglaste, a latem także liściaste. Jednocześnie na obu zdjęciach widoczne są brązowe plamy, gdzie nie ma oznak wegetacji – są to miejsca zajęte przez martwe drzewa. Porównanie zdjęcia z lata 2020 roku oraz lata 2015 roku u

Konieczność wdrażania nowych źródeł energii oraz ich dywersyfikacja może się odbywać również w oparciu o dane uzyskiwane za pomocą systemów satelitarnych: od obrazowania, umożliwiającego wytypowanie miejsc o wysokim potencjale inwestycyjnym dla elektrowni wiatrowych lub słonecznych, do danych radarowych, skutecznych w przypadku określenia prędkości wiatrów nad obszarami morskimi, co jest istotną informacją z perspektywy planowania farm wiatrowych, budowanych na morzu. Również modelowanie terenu wraz z informacją o gruntach pozwala na planowanie sieci przesyłowych, a także na modelowanie miejsc potencjalnych inwestycji dla dużych elektrowni:

 • węglowych
 • gazowych
 • nuklearnych

Obrazowanie satelitarne pozwala również na bezpośrednią identyfikację zmian w środowisku spowodowanych działalnością bezpośrednio związaną z sektorem energetycznym np. wydobyciem węgla brunatnego. Dane satelitarne mogą więc wesprzeć proces administracyjny poprzez:

 • monitoring inwestycji w energetykę
 • monitoring warunków atmosferycznych wpływających na energetykę odnawialną (w szczególności tych niebezpiecznych!)
 • ocenę potencjału inwestycyjnego
 • decyzje w sprawie rozwoju infrastruktury
 • decyzje środowiskowe związane z energetyką odnawialną

Zmiany klimatyczne dotyczą krajów na całym świecie, w tym również Polski. Jest to poważny problem ze względu na m.in.:

 • ograniczony dostęp do wody, w szczególności pitnej
 • fale upałów
 • niszczenie brzegów
 • coraz większe ryzyko podtopień obszarów położonych blisko morza

Część zadań urzędników dotyczy zarządzania kryzysowego, a część prawidłowego planowania i przewidywania sytuacji. Praktycznie każdego roku w Polsce dochodzi do powodzi i podtopień. Zmiany klimatyczne to coraz częstsze zjawiska tzw. opadów nawalnych, gdzie bardzo duży opad błyskawicznie trafia do zlewni rzek. Zwykle większe rzeki otrzymują ten nadmiar wody, który znajduje swoje ujście w Bałtyku. Przekłada się to na czasowe “poszerzenie” rzeki i innych cieków wodnych na pewnym odcinku. To z kolei przekłada się na zniszczenia w infrastrukturze miastowej oraz terenach mieszkalnych.

Dzięki danym radarowym można zaobserwować wezbranie wód. Dzięki temu zarządzający mogą działać szybciej, sprawniej i bardziej efektywnie na terenach dotkniętych powodzią. Korzystanie z tak efektywnego narzędzia, jak dane satelitarne, pozwala więc znacznie zabezpieczyć budżet, zmniejszyć koszty ponoszone na doraźne zniszczenia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przykładowe działania, oparte o dane satelitarne, wspierające administrację publiczną:

 • monitoring zmian linii brzegowej w perspektywie długoterminowej
 • monitoring zmian wydajności upraw rolniczych
 • podejmowanie decyzji inwestycyjnych pod kątem przyszłych zagrożeń
 • szersza współpraca międzynarodowa, np. w obrębie Morza Bałtyckiego

Ze względu na globalne ocieplenie i niszczącą działalność człowieka, środowisko naturalne stopniowo ulega degradacji. Przykładem mogą być pożary lasów, skutkujące powstaniem aerozoli, które dodatkowo negatywnie wpływają na zdrowie ludzi. Rozprzestrzeniający się dym oraz cząstki stałe mają także duży wpływ na jakość powietrza. W wielu przypadkach zarówno ogień, jak i dym widoczne są na zdjęciach satelitarnych. Tego typu obserwacje Ziemi mają wiele korzyści np.:

 • wspierają zarządzanie przestrzenią objętą klęską żywiołową.
 • pozwalają zredukować straty ekologiczne,
 • pozwalają zredukować straty ekonomiczne
 • pozwalają zredukować straty społeczne

W kwietniu 2020 roku podczas pożaru w Biebrzy spłonęło ponad 5,2 tys. ha łąk i lasów. Są to ogromne straty. Bardzo duża część roślinności spłonęła, grunty nie nadają się do ponownego zalesiania, a wiele zwierząt straciło życie. Na zdjęciach satelitarnych bardzo dobrze widoczny jest obszar zagrożony. Sentinel 3 wykonał zdjęcia podczas pożaru, na których widać również dym. Sentinel 2 również wykonał zdjęcia w maju 2020 roku, aby pokazać skalę zniszczeń. 

pożar Biebrza - analiza danych

Satelity pozwalają również na śledzenie tras migracyjnych zwierząt. Dzięki temu można uzyskać informacje dotyczące:

 • stanu populacji zwierząt
 • miejsc gniazdowania
 • obszarów, na których się zatrzymują

W praktyce pozwala to wyznaczyć administracji np. strefy ochronne dla zagrożonych gatunków oraz uchronić ludzi przed wejściem na niebezpieczny obszar.

a przestrzeni lat zaobserwowano znaczące zmiany, jakie zaszły na terenie Polski. Jest to możliwe dzięki obserwacjom Ziemi i wykorzystaniu danych satelitarnych. Dzięki temu administracja publiczna może pozyskać wartościowe dane, które warto uwzględnić w przypadku:

 • planowania rozwoju infrastruktury
 • inwestycji w rozwój gospodarczy
 • zarządzania zasobami
 • wyznaczaniu nowych tras, w tym autostrad i obwodnic
 • budowaniu nowych zbiorników retencyjnych

Dane satelitarne pozwalają również na sprawdzenie, w jaki sposób na przestrzeni lat zmienił się dany krajobraz. Przykładem może być animacja przedstawiająca zmieniające się okolice Warszawy na przestrzeni lat 2017 – 2020. Każde ze zdjęć wykonano pod koniec sierpnia. Występowanie terenów dotkniętych suszą może sugerować konieczność zmiany upraw na tych terenach lub polepszenie dostępnej infrastruktury nawadniającej.

Rozwój miasta na przestrzeni lat - 2017
Rozwój miasta na przestrzeni lat - 2020

Miasta nieustannie zmieniają swoje oblicza: powstaje nowa droga, starszy budynek ulega rozbiórce, budowane są nowe osiedla, a czasem całe kompleksy przemysłowe. W praktyce część nieużytków oraz terenów zielonych jest zastępowanych nowymi budynkami oraz całymi osiedlami. W wielu innych miejscach można zobaczyć nowe budowy – czasem także w miejscu starych budynków. Okazuje się więc, że dane satelitarne stanowią wartościowe narzędzie dla administracji publicznej, w szczególności z punktu widzenia planistów przestrzeni miejskiej

ne dla życia ludzi, zwierząt i środowiska. W szczególności na obszarach gęsto zaludnionych, w których ewakuacja zajmuje dużo czasu. Z pomocą przychodzą dane satelitarne, które odpowiednio wykorzystywane mogą służyć jako wczesne ostrzeżenie przed różnymi zagrożeniami. Do niebezpiecznych sytuacji, jakie administracja publiczna może przewidywać na podstawie informacji płynących z danych satelitarnych należą:

 • powodzie
 • pożary
 • zanieczyszczenie powietrza
 • zbyt wysoki indeks promieniowania UV
 • zapylenie
 • zanieczyszczenie atmosfery
 • zbyt wysoka lub niska temperatura

Dane satelitarne pozwalają przyspieszyć i ułatwić podejmowanie decyzji, szczególnie tych kluczowych dla zdrowia i życia ludzi. Dzięki nim można uzyskać szerszą perspektywę i więcej informacji odnośnie rzeczywistego stanu na danym obszarze. Informacje pozyskiwane z danych satelitarnych mogą również wspierać planowanie rozwoju w oparciu o ochronę zdrowia. Dzięki pozyskanym danym można wyznaczyć tereny niesprzyjające zdrowiu i tym samym wykluczyć je z dalszego planu rozwoju infrastruktury lub wdrożyć działania rewitalizujące dany obszar. Jakie obszary można wyróżnić na podstawie danych satelitarnych?

 • obszary, na których występuje susza
 • obszary, które pustynnieją
 • obszary zaatakowane przez szkodniki
 • obszary jałowe
 • obszary zbyt nasłonecznione (zagrożenie UV)
 • obszary depresyjne – ryzyko podtopienia
 • obszary najbardziej dotknięte smogiem

Przykładem skutecznego wykorzystania danych satelitarnych jest portal – Centrum Informacji Kryzysowej.

z ocenę stanu upraw rolnych w ujęciu całościowym. Dane, zwłaszcza o charakterze multispektralnym, umożliwiają:

 • określenie rodzaju upraw,
 • kondycji upraw
 • prognozowanie możliwych zbiorów poprzez wyznaczenie obszarów zajmowanych przez określone uprawy np. zbóż, kukurydzy, ziemniaków oraz innych roślin uprawianych jako monokultura

Dane satelitarne dostarczają tym samym weryfikowalnych i kwantyfikowalnych informacji o stanie rolnictwa, co ma szczególnie duże znaczenie w obecnym czasie, gdy zmiany klimatyczne coraz silniej wpływają na procesy wegetatywne w Polsce. Analiza trendów oraz zjawisk niebezpiecznych, powiązanych z rolnictwem np. występowanie długotrwałej suszy, pozwala także na wytypowanie obszarów wymagających inwest

Systematyczne i świadome posługiwanie się informacjami pochodzącymi z satelitów wspiera pracę administracji publicznej, funkcjonowanie miasta, rozwój gospodarki oraz ułatwia zarządzanie kryzysowe. Dane radarowe pozwalają na uzyskanie bardzo dobrej charakterystyki rozplanowania przestrzennego budynków i obiektów sztucznych. Natomiast obrazowanie w świetle widzialnym i podczerwieni pozwala na określenie innych parametrów urbanistycznych z podziałem na konkretne obszary zielone np. identyfikację parków, lasów i łąk. Tego typu działania pozwalają również scharakteryzować przestrzeń dostępną pod planowaną zabudowę np. osiedla lub kompleksy przemysłowe. Dane satelitarne uzyskiwane na przestrzeni lat pozwalają także na zobrazowanie zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej.

Rozwój urbanizacyjny przestrzeni miejskiej nie pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Gęsta zabudowa, drogi, duże powierzchnie pokryte betonem, wywołują efekt miejskich wysp ciepła. Obserwacja Ziemi umożliwia planistom rozważenie potencjalnych zmian w zabudowie miejskiej – na przykład wprowadzając nasadzenia drzew – w celu zmniejszenia tego niepożądanego efektu. Obserwacje wykorzystujące kanał dalekiej podczerwieni prowadzone są przy użyciu satelity Landsat 8, satelity Terra, a także – w niższej rozdzielczości – przy użyciu satelity Sentinel 3.

Obecne systemy zainstalowane np. w dronach pozwalają na szybkie przetwarzanie danych z pojazdów bezzałogowych oraz generowanie ortofotomap i modeli 3D terenu. Dlaczego to ważne? Nowoczesne rozwiązania pomagają między innymi w trakcie walki z pożarami. Dobrym przykładem jest pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wówczas niezwykle istotne w kwestii ograniczenia strat było precyzyjne zlokalizowanie źródeł rozprzestrzeniania się ognia. Drony okazały się do tego zadania niezwykle skuteczne. To tylko nieliczne z zastosowań nowoczesnych pojazdów bezzałogowych. Wyposażone w nawigację satelitarną drony mogą być wsparciem w przypadku:

 • wykrywania prób ingerencji w rurociągi
 • kradzieży, np. surowców
 • monitorowania kąpielisk i wykrywania osób topiących się
 • zmian drzewostanu spowodowanych aktywnością szkodników

Szkolenia

Program edukacyjno-szkoleniowy Polskiej Agencji Kosmicznej w zakresie wykorzystania danych satelitarnych, prowadzony w 2 edycjach (ostatnia zakończona w maju 2022 r.), adresowany był do pracowników administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne i służył podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Celem szkoleń było przekazanie podstawowych informacji z zakresu możliwości wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji publicznej. Szkolenia zostały podzielone na obszary tematycznie, tak aby treści szkoleniowe odpowiadały potrzebom użytkowników danych satelitarnych, związanym z realizacją zadań publicznych. Na warsztatach stanowiskowych Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie pozyskiwania danych satelitarnych i produktów oraz przetwarzania danych satelitarnych z wykorzystaniem funkcjonalności podstawowych, dostępnych narzędzi.

W pierwszej edycji szkoleń, przeprowadzonych w 2020 roku, wzięło udział ok 400 osób. Szkolenia zostały przez Uczestników ocenione bardzo wysoko w procesie ewaluacyjnym. Druga edycja, prowadzona głównie w formie warsztatów stanowiskowych, była wypełnieniem zapotrzebowania na pozyskanie lub udoskonalenie umiejętności samodzielnego operowania na danych satelitarnych.

Zakres tematyczny szkoleń dotyczył w szczególności:

 • wyszukania, pobierania, wizualizacji i prezentacji danych, ich przetwarzania,
 • analizy i interpretacji wyników przetworzeń,
 • stosowania modelowych praktyk przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań administracji.

Szkolenia odbywały się w 7 grupach tematycznych:

 • gospodarka przestrzenna,
 • rolnictwo,
 • gospodarka wodna,
 • leśnictwo,
 • środowisko,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • zarządzanie kryzysowe i środowisko 

Wciąż dostępny jest podręcznik online, opracowany w celu:

 • lepszego zrozumienia procesów rejestrowania obrazów powierzchni Ziemi i jej otoczenia przez sensory umieszczone na satelitach, a także metod przetwarzania danych teledetekcyjnych,
 • ułatwienia zrozumienia, jak w teledetekcji wykorzystywane jest promieniowanie elektromagnetyczne,
 • ułatwienia wykorzystania aktualnych i archiwalnych zobrazowań satelitarnych w procesie podejmowania decyzji w jednostkach administracji publicznej,
 • wskazania źródeł pozyskiwania danych teledetekcyjnych oraz narzędzia do ich przetwarzania.

Lektura podręcznika, przygotowanego przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, umożliwia czytelnikowi zdobycie rzetelnych podstaw teoretycznych w zakresie satelitarnych obserwacji Ziemi, stanowiąc jednocześnie kompendium aktualnej wiedzy nt. dostępności danych teledetekcyjnych oraz ich praktycznych zastosowań w różnych dziedzinach administracji, gospodarki czy nauki. Zgromadzona w książce gruntowna wiedza teledetekcyjna, stwarza polskiej administracji publicznej możliwość realnego włączenia się w nurt światowych i ogólnoeuropejskich inicjatyw.

Zachęcamy do pobierania i korzystania!

 

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej”
Download counter

4164

4164

Sat4Envi

KONSORCJUM SAT4ENVI

Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH) oraz Polską Agencją Kosmiczną (PAK).

Dane satelitarne
Dane satelitarne
OPIS I CEL PROJEKTU SAT4ENVI

Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej infrastruktury IMGW wykorzystywanej w celach odbioru, przetwarzania, dystrybucji oraz przechowywania danych pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz obserwacyjnych jak i pochodnych produktów satelitarnych. Przedsięwzięcie zapewni możliwość ciągłego gromadzenia oraz przetwarzania danych satelitarnych, a także ich udostępnienia do celów naukowych, strategicznych oraz w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa.

Zadania do realizacji w ramach projektu obejmują:
1. Rozbudowę stacji odbioru i przetwarzania danych z satelitów okołobiegunowych.
2. Budowę nowoczesnego archiwum danych satelitarnych.
3. Stworzenie centrum szkoleniowego nowych technologii satelitarnych.
4. Stworzenie centrum udostępniania informacji naukowej dla użytkowników.

W efekcie realizacji projektu powstaną następujące produkty:
1. Cyfrowa informacja satelitarna udostępniona publicznie na potrzeby monitorowania:
– powierzchni Ziemi,
– pogody i zagrożeń meteorologicznych,
– atmosfery.

2. Archiwum – wieloletnie dane dostępne w łatwej do pozyskania formie, służące badaniom i opracowaniom naukowym.
3. System obsługi klienta obejmujący Web Map Serwer oraz system obsługi danych archiwalnych pozwalający na automatyzację dostępu (API).
4. Stacja odbioru i przetwarzania danych z satelitów Sentinel pozwalająca na ich gromadzenie w czasie rzeczywistym.
5. Stacjonarne i mobilne centrum szkoleniowe – infrastruktura i moduły szkoleniowe służące do poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystywaniem danych satelitarnych w zakresie ogólnym i naukowo-badawczym oraz do prowadzenia tematycznych szkoleń.
6. Opracowane programy edukacyjno-szkoleniowe i moduły do e-learningu na potrzeby prowadzenia tematycznych szkoleń.
7. Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wykorzystywania danych satelitarnych.
8. System wideo-konferencyjny oraz mobilny zespół wsparcia dla służb i instytucji kryzysowych podczas prowadzonych działań operacyjnych.

Dzięki realizacji projektu dane dostępne dla Polski, m.in. w ramach programu Copernicus realizowanego przez Komisję Europejską, będą mogły być wykorzystywane w szczególności przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej statutowych zadań w całym ich spektrum ze szczególnym uwzględnieniem m.in. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych oraz przez podmioty prywatne – do tworzenia usług komercyjnych.

Cele projektu są spójne z celami:
1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
2. Strategii Europa 2020,
3. Obwieszczenia Komisji Europejskiej (2014/C 240/01) dotyczącego m.in. kategorii danych sektora publicznego i pierwszeństwa ich uwolnienia,
4. Polskiej Strategii Kosmicznej,
i wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2021 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

IMGW: System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi: http://www.imgw.pl/2018/01/24/system-operacyjnego-gromadzenia-udostepniania-i-promocji-cyfrowej-informacji-satelitarnej-o-srodowisku-sat4envi/

 

PAK: Polska Agencja Kosmiczna jednym z wykonawców projektu Sat4Envi: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/341-pak-jednym-z-wykonawcow-projektu-sat4envi

 

Wykorzystanie danych satelitarnych w pracy administracji: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/komunikaty/656-wykorzystanie-danych-satelitarnych-w-pracy-administracji

 

Podsumowanie konsultacji społecznych i początek kolejnego etapu projektu Sat4Envi: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/1004-podsumowanie-konsultacji-spolecznych-i-poczatek-kolejnego-etapu-projektu-sat4envi.

 

KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU SAT4ENVI

Realizacja projektu „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” pozwoli na:

1. Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do zasobów naukowych w zakresie teledetekcji satelitarnej oraz interaktywnych usług elektronicznych dla obywateli, studentów, naukowców, przedsiębiorców i administracji publicznej,
2. Usprawnienie i przyspieszenie realizacji wybranych zadań administracji publicznej,
3. Zwiększenie efektywności działań prewencyjnych i pomocowych związanych z naturalnymi zagrożeniami i klęskami żywiołowymi dzięki stałemu dostępowi do informacji wspomagających przewidywanie zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych oraz ochronę przed ich skutkami,
4. Wykreowanie popytu na dane satelitarne i związane z nimi usługi ze strony administracji publicznej, który może przyczynić się do intensywniejszego rozwoju rynku usług komercyjnych,
5. Modernizację i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów IMGW-PIB, CBK PAN i ACK Cyfronet AGH.

ROLA PAK W KONSORCJUM SAT4ENVI

Polska Agencja Kosmiczna jako Partner realizującego projekt Sat4Envi jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego na potrzeby administracji publicznej w zakresie wykorzystywania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych w realizacji ich zadań statutowych. Celem tego programu jest rozszerzenie wiedzy w obszarze współczesnych technologii satelitarnych i kompetencji urzędników związanych z dostępnymi narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu danych satelitarnych w ich codziennej pracy oraz budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

PAK przeprowadzi też pilotażowe szkolenia dla wybranej, reprezentatywnej grupy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej wykorzystujące przygotowane materiały szkoleniowe oraz tworzoną infrastrukturę w ramach projektu Sat4Envi.

Opracowanie programu zostanie poprzedzone analizą zakresu zadań i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w kontekście możliwości ich wsparcia danymi satelitarnymi oraz opracowaniem listy zakładanych kluczowych kompetencji urzędników związanych z korzystaniem z takich danych. Wnioski z badania zostaną ujęte w raporcie podsumowującym powyższe działanie.

Program edukacyjno-szkoleniowy ma zostać wdrożony na przełomie 2019 i 2020 roku. Prace związane z jego powstaniem prowadzi Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych PAK.

Polska Agencja Kosmiczna jest również odpowiedzialna za przygotowanie opracowania promującego wykorzystanie danych satelitarnych dla usprawnienia działań administracji. Publikacja będzie zawierać omówienie nowoczesnych technologii satelitarnych w dziedzinie nawigacji, telekomunikacji i obserwacji Ziemi w kontekście możliwości zastosowania danych satelitarnych w działalności administracji publicznej oraz opis najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych.

Zaangażowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w projekt Sat4Envi wpisuje się w ustawowe zadania Agencji, w szczególności te dotyczące prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.

 

SAT4ENVI PROJEKTEM REALIZUJĄCYM POLSKĄ STRATEGIĘ KOSMICZNĄ

Projekt Sat4Envi związany jest z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności z realizacją jej celu szczegółowego nr 2 „Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej” poprzez zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych, upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego szczebla oraz rozwój usług komercyjnych.

FINANSOWANIE

Przedsięwzięcie uzyskało dofinasowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%).

 

Dane są dostępne do pobrania poprzez wykorzystanie dowolnego programu komputerowego do łączenia się z serwerem FTP:
ftp://ftp.polsa.gov.pl/Sat4Envi/


Powyższe dane w formatach GeoTIFF i JPEG2000 można przeglądać i analizować w darmowym oprogramowaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej SNAP lub QuantumGIS.

stwo,

zachęcamy do korzystania z podręcznika pt. „Dane satelitarne dla administracji publicznej”. Zobrazowania satelitarne stanowią przydatne źródło zarówno dla administracji publicznej, jak i dla firm, pragnących wykorzystać te zasoby w swoich produktach, narzędziach, aplikacjach i usługach. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która ma pomóc w rozwijaniu Państwa kompetencji i wiedzy. Ma przybliżyć technologie wykorzystywane w teledetekcji satelitarnej, terminologię, jak również źródła danych i narzędzia do ich przetwarzania. Przede wszystkim jednak ma odpowiedzieć na pytanie: jak zobrazowania satelitarne można wykorzystać w codziennym życiu i pracy.

Podręcznik powstał dzięki projektowi „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4envi”, finansowanemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Można go pobrać bezpłatnie w wybranym poniżej formacie.


Życzymy miłej lektury

Pobierz podręcznik

Podręcznik PDF

Podręcznik EPUB

Podręcznik MOBI

Share: