Badania i innowacje
Badania i innowacje
W dziedzinie badań i innowacji kosmicznych Polska Agencja Kosmiczna realizuje poniższe zadania:

  • Reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej w sprawach związanych z kosmosem,

  • Uczestnictwo w działaniach międzynarodowych instytucji zajmujących się kosmosem m.in. Komisji Europejskiej (UE), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Agencji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (UN COPUOS) i innych organizacji międzynarodowych,

  • Koordynacja współpracy POLSA z zagranicznymi instytucjami sektora kosmicznego i narodowymi agencjami kosmicznymi,

  • Wspieranie polskich podmiotów sektora kosmicznego poprzez konsultacje, doradztwo w zakresie udziału w programach m.in. Komisji Europejskiej (Horyzont Europa, EUSPA, etc) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej,

  • Identyfikowanie i analizowanie wyzwań oraz problemów w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej,

  • Prowadzenie działalności wydawniczej poprzez opracowanie analiz, raportów, materiałów informacyjnych oraz publikacji dotyczących polskiego i światowego sektora kosmicznego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zbigniew Burdzy
Ekspert w Departamencie Badań i Innowacji
Delegat do ESA (THAG, PB-HME)

Badania i innowacje
Telephone:

Share: