test formualrza

  Szkolenie z wykorzystania danych satelitarnych

  Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej niższego szczebla oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach, zainteresowanych podniesieniem kompetencji w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i zastosowania zobrazowań satelitarnych.


  W celu rejestracji na szkolenie wypełnij poniższy formularz.


  Obszar szkolenia

  Szkolenie z zakresu planowania przestrzennego skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem analiz i opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także planów zagospodarowania przestrzennego i audytów krajobrazowych na szczeblu województwa. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administrację publiczną ze szczególnych uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w procesie gromadzenia danych przestrzennych dla planowania przestrzennego (klasyfikacja pokrycia terenu, analiza wieloczasowa zmian pokrycia terenu, analiza widoczność i klas pokrycia terenu dla obszaru objętego inwestycją).

  Szkolenie z zakresu rolnictwa skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami w zakresie analiz rolniczych, m.in. identyfikacji działek rolnych i rozpoznawania upraw, monitoringu kondycji upraw, obserwacji zmian w czasie oraz monitorowania szkód rolniczych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rolnictwem. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystywać w analizach rolniczych (analiza kondycji upraw w czasie sezonu wegetacyjnego, analiza szkód rolniczych powstałych na skutek np. klęski żywiołowej, detekcja grup upraw).

  Szkolenie z zakresu gospodarki wodnej skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z monitorowaniem stanu wód powierzchniowych, śródlądowych i morskich. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać do analiz ilościowych i jakościowych wody (wieloczasowe analizy zmian koryta rzeki, analiza jakości wód w zbiornikach wodnych, analiza zasięgu powodzi).

  Szkolenie z zakresu leśnictwa skierowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu identyfikacji obszarów leśnych, monitorowania kondycji lasów, obserwacji zmian w czasie, czy monitorowania szkód leśnych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administrację publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania danych satelitarnych w leśnictwie. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać do analiz w obszarach leśnych (monitorowanie kondycji lasu, analiza skutków klęski żywiołowej w obszarze leśnym, wieloczasowa analiza zmiany powierzchni leśnej).

  Szkolenie z zakresu środowiska skierowane jest do osób zajmujących się realizacją różnych zadań w obszarze analiz środowiskowych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu monitoringu środowiska. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w monitorowaniu zmian komponentów środowiskowych, monitoringu jakości wybranych elementów środowiska (monitorowanie stanu środowiska, analiza skutków klęski żywiołowej, analiza zmian powierzchni zbiorników wodnych i jakości wód).

  Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zadań dotyczących prewencji, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczną ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w sytuacjach kryzysowych (analiza zmian pokrycia trenu na obszarach objętych pożarami lub powodziami, analiza widoczności terenu, ocena zagrożeń podtopieniami w aglomeracjach miejskich).

  Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i środowiska skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zadań dotyczących monitorowania środowiska w sytuacjach kryzysowych. W części teoretycznej szkolenia (e-learning) Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem i analizą danych satelitarnych oraz ich przetwarzaniem i wykorzystaniem przez administracje publiczna ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania środowiska. W części praktycznej (warsztaty komputerowe) Uczestnicy będą mieli okazję, pod opieką specjalisty, samodzielnie pracować z danymi satelitarnymi (przede wszystkim z obrazami radarowymi) w programie QGIS i SNAP. W czasie warsztatów Uczestnicy nauczą się jak i gdzie pozyskać darmowe dane satelitarne oraz jak je wykorzystać w monitorowaniu środowiska na obszarach objętych różnego rodzaju zagrożeniami (analiza zasięgu powodzi, osiadania gruntów na terenach górniczych, analiza zagrożeń środowiskowych (np. osuwiska, wiatrołomy) i dynamiki rozwoju aglomeracji).

  Dane kandydata  Adres organizacji

  Dodatkowe informacje

  Niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zbieranym za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3;

  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia naboru na szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych oraz zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy szkoleń w celu przeprowadzenia szkoleń;

  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących polskiego sektora kosmicznego lub informacji dotyczących organizowanych przez PAK przedsięwzięć, o ile zostanie udzielona stosowna zgoda;

  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe podmioty upoważnione na mocy stosownych przepisów do audytu i kontroli;

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

  6. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora;

  7. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz usunięcia;

  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  Warunkiem koniecznym rejestracji na szkolenia specjalistyczne jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych poniżej oraz przesłanie podpisanej przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa w szkoleniach.

  ------
  * Pola obowiązkowe

  Share: