ENTRUSTED
ENTRUSTED

ENTRUSTED

ENTRUSTED (akronim projektu „European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services”) posłuży identyfikacji potrzeb i wymagań użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej. Projekt przyczyni się do sformułowania założeń i wytycznych dla przyszłego programu EU GOVSATCOM. Projekt badawczy, realizowany w okresie wrzesień 2020 – luty 2023, finansowany jest ze środków europejskich w ramach programu „Horyzont 2020”.

ENTRUSTED
FINANSOWANIE

Przedsięwzięcie uzyskało dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w wysokości 3 mln EUR. Budżet, którym dysponuje Polska Agencja Kosmiczna w projekcie ENTRUSTED wynosi 863 tys. EUR.

 

Oficjalna strona projektu ENTRUSTED www.entrusted.eu

Realizacja projektu związana jest z potrzebą zapewnienia gwarantowanego dostępu do bezpiecznej łączności satelitarnej administracji publicznej państw członkowskich i agencjom unijnym, w ramach inicjatywy GOVSATCOM. Kluczowym aspektem GOVSATCOM jest rozbudowa i utrzymanie całego systemu łączności przy zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej. W związku z powyższym, w opracowywaniu założeń koncepcyjnych i operacyjnych nadrzędne kryterium stanowią potrzeby przyszłych użytkowników.

Projekt ENTRUSTED pozwoli określić aktualne potrzeby i oczekiwania potencjalnych użytkowników rządowej łączności satelitarnej. Ocenie poddane zostaną także uwarunkowania dotyczące technologicznych możliwości wdrożenia bezpiecznej łączności satelitarnej, w tym gotowość sektora publicznego i potencjał rynkowy. Projekt pozwoli zgłębić perspektywy i kierunki rozwoju sektora łączności satelitarnej. W ten sposób zidentyfikowane zostaną potencjalne deficyty również na poziomie technologicznym.

W ciągu najbliższych 30 miesięcy zrealizowane zostaną następujące zadania:

– Rozpoznanie potrzeb użytkowników rządowych w zakresie bezpiecznej łączności satelitarnej w państwach członkowskich UE;

– Stworzenie syntetycznego katalogu wymogów potencjalnych użytkowników bezpiecznej łączności satelitarnej dla przyszłego programu GOVSATCOM;

– Analiza dostępnych i prototypowych rozwiązań technologicznych stosowanych przez operatorów komercyjnych i agencje rządowe, biorąc pod uwagę konkretne scenariusze zastosowania bezpiecznej łączności satelitarnej;

– Opracowanie mapy synergii służącej wdrażaniu rozwiązań z obszaru bezpiecznej łączności satelitarnej przez różnych użytkowników, biorąc pod uwagę ich zróżnicowany potencjał i różnorodne wymogi;

– Określenie potrzeb w zakresie standaryzacji usług i sprzętu w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych;

– Wskazanie priorytetowych kierunków badań i innowacji w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych na szczeblu krajowym i unijnym;

– Zidentyfikowanie możliwości efektywnego wydatkowania środków finansowych poprzez ukierunkowane działania inwestycyjne na terenie Unii Europejskiej w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – luty 2023 r.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi 12 instytucji reprezentujące interesy państw członkowskich oraz 6 agencji Unii Europejskiej.

Członkowie konsorcjum projektu ENTRUSTED, w tym Polska Agencja Kosmiczna, tworzą sieć użytkowników rządowych (ang. network of governmental users – NoU), do której przyłączać się będą kolejne instytucje państw członkowskich oraz agencje UE bezpośrednio zainteresowane rozwojem bezpiecznej łączności satelitarnej.

Poniżej lista aktualnych partnerów projektu (członków konsorcjum) ENTRUSTED:

EUSPA
European Union Agency for the Space Programme
EU (Czech Republic)
EDA
European Defence Agency
European Defence Agency EU (Belgium)
JRC
EC Joint Research Centre
EU (Italy)
EMSA
European Maritime Safety Agency
EU (Portugal)
SatCen
European Union Satellite Centre
EU (Spain)
EFCA
European Fisheries Control Agency
EU (Spain)
AT
Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
Austria
CY
Department of Electronic Communications of the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy
Cyprus
FI
Ministry of the Interior
Finland
FR
Centre National d’Études Spatiales (CNES)
France
EL
Ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media (MDPTM)
Greece
IT
Italian Space Agency (ASI)
Italy
LU
Luxembourg Space Agency (LSA)
Luxembourg
NL
Netherlands Space Office (NSO)
Netherlands
PL
Polish Space Agency (POLSA)
Poland
PT
Agência Espacial Portuguesa
Portugal
RO
Romanian Space Agency
Romania
ES
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
Spain

W 2013 roku Komisja Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna i Europejska Agencja Obrony podjęły inicjatywę przygotowania programu GOVSATCOM (ang. Governmental Satellite Communications), którego celem jest stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla rządów państw członkowskich UE. GOVSATCOM będzie czwartym flagowym programem Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej, obok realizowanych już programów: Copernicus, Galileo oraz Świadomość Sytuacyjna w Przestrzeni Kosmicznej (SSA).

Inicjatywa GOVSATCOM jest szansą dla polskiej administracji rządowej na uzyskanie dostępu do bezpiecznej i gwarantowanej łączności satelitarnej. Oczekiwany rozwój europejskiego rynku satelitarnych usług telekomunikacyjnych otworzy nowe możliwości biznesowe rodzimym przedsiębiorstwom.

W wyniku realizacji projektu ENTRUSTED, Komisja Europejska otrzyma zestaw zaleceń i rekomendowanych działań dla skutecznego zapewnienia usług bezpiecznej rządowej łączności satelitarnej – ang. secure GOVSATCOM. Będą one dotyczyć wsparcia rozwoju konkretnych technologii, inwestycji w infrastrukturę systemu łączności satelitarnej, niezbędnego doposażenia użytkowników. W zależności od potrzeb, wskazane zostaną również aspekty technologiczne, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu usług odpowiadających na potrzeby użytkowników rządowych.

Zalecenia przyjmą, m.in., formę mapy drogowej z długoterminowym planem działań w zakresie badań i innowacji. Efekty projektu ENTRUSTED będą służyły jako wytyczne dla przyszłych inicjatyw i wpłyną na ostateczny kształt unijnego programu GOVSATCOM.

Zainicjowana w projekcie ENTRUSTED, Sieć Użytkowników będzie platformą wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej. Członkowie Sieci Użytkowników będą uczestniczyć, m.in., w szkoleniu poświęconym łączności satelitarnej, praktycznych demonstracjach, warsztatach projektowych oraz konferencjach.

Polska Agencja Kosmiczna będzie zaangażowana w realizację wszystkich pakietów roboczych projektu. W szczególności, Agencja będzie odpowiedzialna za przygotowanie badań ankietowych dotyczących potrzeb użytkowników rządowych. Co więcej w dalszym etapie będą sprawdzane obecnie wykorzystywane oraz rozwijane technologie a także prowadzone badania i innowacje w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej. Ponadto, Agencja odpowiada za działania informacyjne i podnoszące świadomość projektu ENTRUSTED, a w tym także za koordynację komunikacji wewnętrznej pomiędzy partnerami projektu oraz za komunikację zewnętrzną z mediami i grupami docelowymi, organizację warsztatów, konferencji oraz demonstracji.

Zaangażowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w projekt ENTRUSTED wpisuje w Polską Strategię Kosmiczną a także w ustawowe zadania Agencji, w szczególności te dotyczące przygotowywania założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, jak i prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Uprzejmie prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety projektu badawczego ENTRUSTED, zgodnie z poniższymi informacjami i zasadami udzielania odpowiedzi. Badanie prowadzone jest w całej Unii Europejskiej, stąd formularz ankiety przygotowany został w języku angielskim i w tym języku należy go wypełnić. Podgląd ankiety dostępny jest na stronie projektu ENTRUSTED: https://entrusted.eu/resources/survey. Ankieta wraz z instrukcją została wysłana do instytucji i podmiotów zaproszonych do udziału w badaniu. Jeśli nie otrzymaliście Państwo pakietu materiałów (ankiety do wypełnienia w języku angielskim oraz polskiej instrukcji), prosimy o stosowną informację na adres ankieta@polsa.gov.pl.

JAKI JEST CEL BADAŃ ANKIETOWYCH?

Realizowane badania ankietowe dostarczą informacji na temat wymagań i potrzeb użytkowników rządowych dotyczących dostępu do bezpiecznej łączności satelitarnej. Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania przyszłych usług GOVSATCOM, w ramach nowego komponentu Programu Kosmicznego Unii Europejskiej na lata 2021-2027. GOVSATCOM umożliwi świadczenie usług bezpiecznej łączności satelitarnej organom UE i państw członkowskich zarządzającym misjami i infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa.

Aby zidentyfikować wymagania i oczekiwania względem tworzonego systemu GOVSATCOM, konsorcjum ENTRUSTED powołało platformę współpracy pomiędzy użytkownikami rządowymi i instytucjonalnym, reprezentującymi państwa członkowskie oraz agencje UE. Partnerzy konsorcjum określili grupy użytkowników w reprezentowanych przez siebie państwach członkowskich, jak i obszarach działalności, z którymi prowadzone będą konsultacje w zakresie potrzeb związanych z dostępem do bezpiecznej łączności satelitarnej. Respondenci uczestniczący w badaniu przyczynią się do opracowania zestawu wymogów operacyjnych użytkowników GOVSATCOM.

Celem niniejszego badania jest:

– ocena poziomu zainteresowania oraz rzeczywistych potrzeb i wymogów użytkowników z Unii Europejskiej w odniesieniu do bezpiecznego systemu SatCom w różnych obszarach zastosowań i w powiązanych przypadkach zastosowań (ang. Use Cases);

– ocena możliwości korzystania oraz dostępu do bezpiecznego systemu SatCom, z uwzględnieniem oferowanych technologii i usług w segmencie użytkownika, a także oczekiwanych / planowanych trendów rozwojowych;

– udział w opracowaniu długoterminowej mapy drogowej i skoordynowanego planu działań w zakresie badań i innowacji w segmencie użytkownika.

Wyniki badania ankietowego zostaną udostępnione Komisji Europejskiej i będą stanowić istotny wkład dla rozwijanego systemu rządowego łączności satelitarnej w UE.`

KIM SĄ RESPONDENCI, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST ANKIETA?

Niniejsze badanie jest skierowane do potencjalnych użytkowników GOVSATCOM, zdefiniowanych w art. 64.1 rozporządzenia ustanawiającego programu kosmicznego UE na lata 2021-2027:

„1. Niniejsze podmioty mogą być użytkownikami GOVSATCOM, pod warunkiem że powierzono im zadania związane z nadzorem nad misjami, operacjami i infrastrukturą o charakterze kryzysowym i krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz zarządzaniem takimi misjami, operacjami i infrastrukturą:

– organ publiczny Unii lub państwa członkowskiego albo organ, któremu powierzono sprawowanie władzy publicznej;
– osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu i pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu.”

Niniejsza ankieta obejmuje dwa typy użytkowników:
– Potencjalni użytkownicy GOVSATCOM, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w korzystaniu z bezpiecznych usług SatCom, bądź nigdy z nich nie korzystali, ale są zainteresowani czerpaniem korzyści z tego typu usług w krótkim, średnim lub długim okresie czasu;
– Potencjalni użytkownicy GOVSATCOM, którzy posiadają doświadczenie w korzystaniu z bezpiecznych usług SatCom i są zainteresowani dostępem do lepszych, tańszych i bezpieczniejszych usług w ramach systemu GOVSATCOM.

Konsorcjum ENTRUSTED kieruje badania ankietowe do potencjalnych użytkowników GOVSATCOM, należących do następujących grup:

ENTRUSTED

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJA POZWALA POZYSKAĆ ANKIETA?

Badania ankietowe realizowane w projekcie ENTRUSTED pozwolą ocenić aktualne zastosowanie usług SatCom w działalności prowadzonej przez respondentów, a także ich zainteresowanie dostępem do bezpiecznego systemu SatCom w przyszłości.


Formularz ankiet należy wypełnić w języku angielskim.

Background information on the surveys is available on the ENTRUSTED consortium website:
https://entrusted.eu/resources/survey

Bezpośredni link do formularza dla niedoświadczonych użytkowników:
https://entrusted.eu/images/download/survey/questionnaire-for-inexperienced-users.pdf

Bezpośredni link do formularza dla doświadczonych użytkowników:
https://entrusted.eu/images/download/survey/questionnaire-for-experienced-users.pdf

Poniżej zamieszczamy polską instrukcję ułatwiającą wypełnienie formularza.

Aktualności

Share: