Aktualności

19 czerwca, 2024
POLSA-ESA w ramach Boost!2
17 czerwca, 2024
Szkolenia z zakresu obserwacji Ziemi dla administracji publicznej
14 czerwca, 2024
W 2023 r. globalne wydatki na sektor kosmiczny wyniosły 117 mld USD
Zobacz wszystkie

Monitoring satelitarny suszy rolniczej

Monitoring satelitarny suszy rolniczej
30 stycznia, 2023

POLSA w 2022 roku w porozumieniu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który buduje system satelitarnego monitorowania upraw rolnych, przygotowała serwis monitoringowy suszy rolniczej. Na podstawie wskaźników przygotowano mapy warunków wzrostu upraw dla roku 2022 oraz mapy oceny redukcji plonów wybranych grup upraw. Produkty monitoringu satelitarnego suszy rolniczej są istotnym źródłem danych dla wielu instytucji publicznych, a także dla samych rolników. Mogą stanowić wsparcie dla instytucji, których zadaniem jest określanie wielkości strat rolniczych spowodowanych suszą oraz trendów zjawiska suszy w Polsce w kontekście zmian klimatu.

Monitoring suszy rolniczej na skalę globalną czy regionalną może być realizowany wyłącznie za pomocą teledetekcji satelitarnej. Przygotowany serwis może stanowić kluczowe źródło danych dla różnych zastosowań. Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Brak optymalnego, zastosowanego w odpowiednim czasie, nawodnienia roślinności, prowadzi do znacznego pogorszenia wegetacji, co skutkuje zmniejszeniem plonów upraw. Dzięki mapom obok stwierdzenia zmniejszenia ilości plonów będzie można skuteczniej oszacować wielkości tych zmian.

W opracowaniu map wykorzystano metodykę obliczania wskaźnika identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej (DISS) zamieszczoną w Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) opracowanym w 2017 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mapy przygotowane zostały dla obszaru całego kraju, a także dla każdego województwa, powiatu i gminy osobno. Wygenerowano je i zwizualizowano w formatach rastrowych TIFF oraz JPEG w układzie współrzędnych to PUWG 1992 (EPSG:2180), a najmniejszą jednostką przestrzenną mapy jest piksel o powierzchni 1 km2.

Wykorzystanie produktów jest zapewnione poprzez szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca w Polsce poprzez ogólnodostępną elektroniczną platformę umożliwiającą przeglądanie map oraz wykonywanie standardowych analiz. Obecnie serwis dostępny jest pod linkiem:

W przyszłości mapy oraz inne powstałe w ramach opracowania produkty zasilą Narodowy System Informacji Satelitarnej.

Monitoring satelitarny suszy rolniczej

Na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej wykonawcą map warunków wzrostu upraw oraz map oceny redukcji plonów w roku 2022 był Instytut Geodezji i Kartografii.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: