Aktualności

24 maja, 2024
Porozumienie między SGH i POLSA
23 maja, 2024
POLSA podpisała Zero Debris Charter
21 maja, 2024
Zapraszamy na stoisko narodowe podczas ILA Berlin Air Show 2024
Nabór kandydatów do programów studiów doktoranckich w Australii
15 września, 2022

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) zaprasza zainteresowanych kandydatów do udziału w pełni finansowanym programie studiów doktoranckich:

 1. w obszarze bezpieczeństwa kosmicznego (ang. space safety) na University of Western Australia (UWA),
 2. w obszarze łączności satelitarnej oraz komunikacji dronowej na University of Technology w Sydney (UTS).

Zagraniczny program doktorancki daje możliwość udziału w pracach dynamicznej grupy naukowej o światowym zasięgu. To także możliwość zdobycia najwyższej klasy wykształcenia, uzyskania cennego doświadczenia międzynarodowego oraz okazja do nawiązania ciekawych kontaktów.

Na początku października planowane jest spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w programie. Chętne osoby prosimy o przesłanie takiej informacji do
poniedziałku 26 września na adres: Agata.Czajkowska@polsa.gov.pl.

Aplikacje do programów będą akceptowane w sposób ciągły do poniedziałku 17 października. Komplet dokumentów, o których mowa w części „Zgłoszenie – wymagania formalne”, należy wysłać na adres: Agata.Czajkowska@polsa.gov.pl.

Charakteryzacja satelitów z wykorzystaniem obserwacji teleskopowych

Głównym celem projektu w obszarze bezpieczeństwa kosmicznego (ang. space safety) jest charakteryzacja satelitów z wykorzystaniem obserwacji w zakresie optycznym. Projekt będzie realizowany we współpracy UWA i POLSA oraz podmiotami polskiego sektora kosmicznego: Sybilla Technologies, iTTi oraz 6ROADS.

W ramach projektu, wykonane zostaną obserwacje satelitów znajdujących się na orbitach okołoziemskich. Obserwacje będą wykonywane przy użyciu teleskopu należącego do Polskiej Agencji Kosmicznej oraz teleskopu należącego do UWA.

Doktorant przejdzie szkolenie prowadzone przez UWA z obsługi robotycznych systemów teleskopowych, planowania obserwacji, fotometrii i spektroskopii niskiej rozdzielczości obiektów przestrzeni kosmicznej. Jednocześnie doktorant będzie pracował nad wdrożeniem algorytmów uczenia maszynowego do analizy i klasyfikacji wykonywanych obserwacji.

W projekcie niezbędne są umiejętności programistyczne. Znajomość aspektów uczenia maszynowego będzie istotnym atutem. W ramach programu, doktorant spędzi kilka miesięcy pracując bezpośrednio z firmami partnerskimi projektu.

Łączność satelitarna i komunikacja dronowa

UTS oferuje kilka projektów dla kandydatów z wykształceniem w dziedzinie elektromagnetyzmu stosowanego oraz anten i łączności. UTS od kilkunastu lat znajduje się w czołówce światowych uczelni.

Program stypendialny odbywać się będzie w specjalnej jednostce UTS – The Global Big Data Technologies Centre (GBDTC) – czyli wiodącym na arenie międzynarodowej, multidyscyplinarnym centrum badawczym. Centrum to wyposażone jest między innymi w Electromagnetic Informatics Lab (EIL) czyli jedno z największych laboratoriów badawczych na świecie, zajmujących się tematyką anten i szeroko pojętej łączności. Podmiot ten specjalizuje się między innymi w obszarze komunikacji bezprzewodowej 6G, systemach detekcji, sieciach IoT a także uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. EIL poszczycić się może również światowej klasy kadrą naukową, posiadającą w swoim portfolio wiele przełomowych, naukowych odkryć, nagrodzonych wieloma prestiżowymi nagrodami zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Ośrodek wyposażony jest również w najnowocześniejszą aparaturę badawczą np. stanowisko testowe w którego skład wchodzi: „mini compact range chamber” certyfikowana do 90GHz (jedyna tego typu komora w całej Australii i Nowej Zelandii) oraz największa w tej części świata „bezechowa komora niskiego pola” operująca w przedziale od 700MHz do 50 GHz.

Przewodnie tematy badawcze, realizowane w ramach oferowanych projektów, dotyczą anten dla komunikacji satelitarnej 6G oraz anten umożliwiających komunikację dla technologii dronowych.

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w obszarze symulacji numerycznych i pomiarów. Rolą doktorantów będzie między innymi tworzenie wkładu do najlepszych czasopism naukowych oraz referatów konferencyjnych, a także prezentowanie wyników swoich badań na warsztatach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Zgłoszenie – wymagania formalne

 • CV (maksymalnie 2 strony),
 • Lista publikacji naukowych (jeśli dotyczy),
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub pisemna deklaracja potwierdzająca termin obrony pracy magisterskiej,
 • Krótka wypowiedź pisemna (maksymalnie 300 słów) odpowiadająca na pytanie: „W jaki sposób praca naukowa w Australii rozwinie moją karierę?”
 • Esej (około 500 słów) na temat:
 • Jakie największe wyzwanie stwarza zwiększająca się liczba satelitów na orbicie okołoziemskiej (w przypadku zainteresowania projektem z obszaru bezpieczeństwa kosmicznego)? lub,
 • Jakie jest największe wyzwanie w komunikacji satelitarnej (w przypadku zainteresowania projektami z obszaru łączności) lub,
 • Inny ciekawy problem z zakresu tematyki doktoratu albo własnej dotychczasowej pracy kandydata.

WAŻNE: Uprzejmie prosimy o sporządzenie niniejszych dokumentów w języku angielskim (na obecnym etapie nie jest konieczne tłumaczenie dyplomu). Zastrzegamy, że w przypadku wyboru kandydata, w dalszym etapie rekrutacji będzie konieczne przygotowanie kompletu dokumentów zgodnego z wymaganiami formalnymi uniwersytetu.

Terminy

 • Zgłoszenia zawierające dokumenty wyszczególnione w części „Zgłoszenie – wymagania formalne” prosimy nadsyłać do 17.10.2022 (poniedziałek) na adres: Agata.Czajkowska@polsa.gov.pl
 • Rozpoczęcie programu stypendialnego przewidziane jest w roku 2023

Q&A

 1. Jakie są warunki studiów doktoranckich?

Wybranym doktorantom przysługiwać będzie stypendium w wysokości 29 000 AUD rocznie przez cały okres trwania programu. Przyjęci doktoranci będą również zwolnieni z obowiązku pokrycia kosztów czesnego. Dodatkowo, dla najlepszych doktorantów przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości kolejnych 5 000 AUD. Oprócz stypendium, każdy doktorant będzie posiadać indywidualny budżet dedykowany uczestnictwu w konferencjach naukowych.

 • Czy kandydat powinien posiadać ważną wizę do Australii?

Na etapie zgłoszenia do POLSA nie jest konieczne posiadanie wizy do Australii. W przypadku pozytywnej rekomendacji, uniwersytety zapewnią niezbędną pomoc w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych.

 • Jakie są wymagania językowe?

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Wcześniejsze doświadczenie międzynarodowe będzie dodatkowym atutem.

 • Jakie są pozostałe wymagania?

Kandydaci powinni posiadać wiedzę i doświadczenie, umożliwiające rozpoczęcie pracy badawczej. Znajomość zagadnień z obszaru tematycznego projektu oraz umiejętność programowania są niezbędne.

 • Jaką rolę w całym procesie pełni Polska Agencja Kosmiczna?

POLSA koordynuje przebieg rekrutacji oraz przedstawia swoją rekomendację uniwersytetom, jednak ostateczna decyzja dotycząca wyboru doktorantów należy do uniwersytetów. Zbiór dokumentów wymaganych przez uniwersytety na dalszym etapie rekrutacji może wykraczać poza zakres wymagany w niniejszym naborze.

 • Jak wygląda proces ewaluacji po stronie POLSA?

POLSA dokona ewaluacji przesłanych dokumentów z udziałem powołanej specjalnie do tego celu Komisji Rekrutacyjnej złożonej z pracowników Agencji i zewnętrznych ekspertów, następnie zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. W wyniku tego procesu zostanie wyłonionych kilku kandydatów (około 2-3), którzy będą rekomendowani uniwersytetom. Polska Agencja Kosmiczna zastrzega sobie prawo do nierekomendowania żadnego kandydata.

 • Czy jest możliwe aplikowanie bezpośrednio na uniwersytet?

Podobnie jak w przypadku większości uczelni na całym świecie, jest możliwość bezpośredniego aplikowania na uniwersytety przez kandydatów z innych krajów. Doktoraty oferowane w niniejszym naborze wynikają ze współpracy pomiędzy uniwersytetami australijskimi i POLSA. Kandydaci uzyskują punkt kontaktu w Polsce oraz preferencję przyjęcia w przypadku pozytywnej rekomendacji.

Share:
Wydrukuj lub zapisz: