Nagroda Prezesa POLSA – start nowej edycji konkursu na prace dyplomowe
10 czerwca, 2022

Polska Polska Agencja Kosmiczna uruchamia piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe, a w tym roku, premierowo, również uzyskujących stopień naukowy doktora. Prace dyplomowe i rozprawy muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września br. Pula nagród to 30 tys. zł.


Poza gratyfikacją finansową, laureaci otrzymają możliwość zaprezentowania swojej pracy na jednym z branżowych wydarzeń.

Zakres tematyczny sformułowany został szeroko i obejmuje zagadnienia dotyczące badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.

Ocenie podlegać będą prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie (indywidualne lub zespołowe) obronione od zakończenia poprzedniej edycji (po 10 listopada 2021 r.). Natomiast w nowej kategorii kapituła, złożona z reprezentantów POLSA oraz szeregu uczelni, przyjrzy się rozprawom doktorskim obronionym nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.

Konkurs pracuje na swoją własną historię – zauważa prezes POLSA prof. Grzegorz Wrochna. Mieliśmy już uczestników, którzy w jednej z edycji startowali ze swoją pracą inżynierską, a po roku czy dwóch otrzymywaliśmy do oceny ich pracę magisterską, często dotyczącą zbliżonych zagadnień i problemów badawczych, po odpowiednim pogłębieniu poszukiwań i wniosków. Niewykluczone, że teraz te same osoby przedstawią nam swoją rozprawę doktorską. To fascynujące śledzić ewolucję ich kariery, rozwój kompetencji i warsztatu naukowego. Z satysfakcją odnotowujemy też zgłoszenia z coraz to nowych uczelni z całego kraju, nie tylko tych technicznych. To odzwierciedla tempo, z jakim technologie kosmiczne wkraczają w kolejne dziedziny naszej gospodarki i życia codziennego – dodał prezes POLSA.

Poniżej pełna treść ogłoszenia konkursowego, załączniki oraz formularz zgłoszeniowy.KONKURS O NAGRODĘ PREZESA POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z DZIEDZINY BADAŃ KOSMICZNYCH
edycja 2022Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które::
·         w okresie od 11 listopada 2021 r. do 15 września 2022 r., w związku z obronioną pracą licencjacką, inżynierską lub magisterską, wpisującą się w tematykę konkursu, ukończyły na polskiej uczelni studia wyższe lub
·         w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 września 2022 r., w związku z obronioną rozprawą doktorską, wpisującą się w tematykę konkursu otrzymały stopień naukowy doktora nadawany przez uprawniony do tego organ z siedzibą na terytorium RP,


Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej, funkcjonowania przemysłu kosmicznego, wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa i naukowych.
Obowiązujące kategorie:
1) prace inżynierskie i licencjackie,
2) prace magisterskie,
3) rozprawy doktorskie.

Ogólna pula nagród wynosi 30 000 zł, w tym
· 6 000 zł wraz z podatkiem dochodowym * – nagroda I stopnia w kategorii 3,
· po 5 000 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie I stopnia w kategoriach 1 i 2,
· po 3 500 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie II stopnia w kategoriach 1 i 2,
· po 2 500 zł wraz z podatkiem dochodowym * – po 1 nagrodzie III stopnia w kategoriach 1 i 2,
· po 1 000 zł wraz z podatkiem dochodowym *  – maksymalnie 2 wyróżnienia bez podziału na kategorie,
* w przypadku, gdy na etapie oceny część nagród lub wyróżnień nie zostanie przyznana, kwoty nagród przyznanych mogą ulec zwiększeniu, w ramach dostępnej ogólnej puli.
 
Termin zgłoszeń (decyduje data formularza online odnotowana w systemie Agencji) upływa
15 września 2022 r. (do godz. 23:59:59 włącznie).

Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wyników nastąpi do 31 października 2022 r.

Szczegóły dotyczące m. in. warunków udziału, kryteriów oceny oraz nagród w Regulaminie.

Ewentualne pytania lub wątpliwości należy kierować mailowo na adres: szymon.grych@polsa.gov.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez dedykowany formularz online (poniżej).

    Formularz zgłoszeniowy    Załącz pracę oraz pozostałe wymagane dokumenty, spakowane w jednym pliku (format zip/rar).

    Udostępnij: