Spotkanie informacyjne projektu ENTRUSTED – relacja
28 kwietnia 2021

28 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne projektu ENTRUSTED. Przedstawiciele POLSA zaprezentowali założenia projektu a przedstawiciel KPRM – Tomasz Pińciurek zaprezentował szersze działania Komisji Europejskiej i w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), rolę POLSA w konsorcjum ENTRUSTED, jak i aktualnie realizowane oraz planowane zadania.

– Obecnie najistotniejszym działaniem, w które zaangażowana jest POLSA, jest przeprowadzenie w Polsce ankiety dotyczącej użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej tych z doświadczeniem a nawet tych potencjalnych – powiedziała Kinga Gruszecka, która zarządza projektem ENTRUSTED w POLSA.

Także tego dnia – 28 kwietnia 2021 – Parlament Europejski przyjął  rozporządzenie ustanawiające nowy unijny program kosmiczny na lata 2021-2027 oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. Czas trwania unijnego programu kosmicznego został dostosowany do okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Budżet programu wynosi 14,8 mld euro. Środki te  umożliwią kontynuowanie i ulepszanie sztandarowych komponentów programu kosmicznego, takich jak Galileo i EGNOS oraz Copernicus. Dodatkowo, rozwijane będą nowe komponenty związane z monitorowaniem zagrożeń w przestrzeni kosmicznej (SSA) i zapewnieniem dostępu do bezpiecznej i niezawodnej łączności satelitarnej dla instytucji UE oraz państw członkowskich (GOVSATCOM).

Ewelina Kaatz-Drzeżdżon z Departamentu Edukacji POLSA przedstawiła ogólne informacje o nowym komponencie programu kosmicznego, poświęconym bezpiecznej łączności satelitarnej oraz związanym z nim projekcie badawczym ENTRUSTED, finansowanym ze środków Horyzont 2020. Wyjaśniła, że bezpieczna łączność satelitarna jest kolejnym, obok obserwacji Ziemi i nawigacji satelitarnej, rodzajem usług dostępnych dla administracji publicznej.

Dodała, że projekt ENTRUSTED ma na celu zainicjowanie i utrzymanie współpracy użytkowników rządowych, identyfikowanie ich aktualnych potrzeb i oczekiwań oraz opracowanie zestawu wymogów operacyjnych dla GOVSATCOM. Projekt ENTRUSTED przyczyni się także do stworzenia mapy drogowej i długoterminowego planu działań w zakresie badań i innowacji w obszarze GOVSATCOM.

Szczegółowe założenia programu GOVSATCOM przedstawił Tomasz Pinciurek (KPRM). Poinformował, że usługi GOVSATCOM będą dedykowane użytkownikom, którym powierzono zadania związane z udziałem w misjach i operacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych. Przykładowe zastosowania GOVSATCOM analizowane są w odniesieniu do trzech głównych obszarów:

  • zarządzanie kryzysowe: cywilne i wojskowe misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, kryzysy humanitarne i sytuacje kryzysowe na morzu;
  • nadzór: ochrona granic, ochrona obszarów przygranicznych, ochrona granic morskich, nadzór morski i nadzór nad nielegalnym handlem;
  • kluczowa infrastruktura: sieć dyplomatyczna, policyjny system łączności, infrastruktura cyfrowa oraz infrastruktura krytyczna, tj. energetyka, transport i bariery przegradzające cieki wodne, takie jak zapory wodne, jak i infrastruktura kosmiczna.

Wymogi operacyjne GOVSATCOM zostaną oparte na analizie przypadków użycia. Na ich podstawie, w połączeniu z wymogami bezpieczeństwa, opracowany zostanie pakiet usług dla użytkowników rządowych. Szczegóły techniczne i operacyjne systemu GOVSATCOM zostaną zawarte w aktach wykonawczych.

Kluczową rolę dla GOVSATCOM odegra naziemne centrum operacyjne, którego rolą będzie bezpieczne połączenie użytkowników z dostawcami przepustowości i usług łączności satelitarnej. Centrum operacyjne będzie odpowiadać za  monitorowanie bezpieczeństwa całego systemu i usług GOVSATCOM oraz za optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów.

Michał Pilecki, dyrektor Oddziału Terenowego POLSA w Rzeszowie, przedstawił cel i szczegółowy zakres badań ankietowych prowadzonych na obszarze UE, wyjaśnił sposób wypełnienia kwestionariusza, oraz wskazał na korzyści płynące z udziału w badaniach dla polskich instytucji. Podkreślił, iż uczestnicy ankiety mogą na bieżąco zgłaszać swoje wątpliwości, problemy oraz pytania dotyczące ankiety i projektu, pisząc do POLSA na dedykowany adres ankieta@polsa.gov.pl.

– Ankieta jest dobrą okazją do przekazania uwag, wskazania problemów i potrzeb. Stwarza wyjątkową możliwość wniesienia realnego wkładu w kształtowanie przydatnych usług dla instytucji i administracji – podsumowała Kinga Gruszecka z DE POLSA.

Na koniec spotkania Krzysztof Grotkowski z Departamentu Edukacji POLSA przedstawił plany działań POLSA w ramach konsorcjum ENTRUSTED, które obejmą również analizę dostępnych technologii i usług bezpiecznej łączności satelitarnej. Zachęcił do korzystania z materiałów opracowywanych w ramach projektu, które będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej entrusted.eu.

Galeria
Share: