Atmosfera

Informacje pozyskiwane za pomocą Programu Copernicus, pozwalają na uzyskanie informacji o jakości powietrza, także w ujęciu dla całej Europy i Świata. Uzyskiwane dane pozwalają na:

  • oszacowanie emisji
  • określenie propagacji zanieczyszczeń stałych (aerozoli), a także
  • oszacowanie szkodliwych gazów emitowanych głównie podczas spalania paliw kopalnych – tlenków azotu, tlenku węgla oraz dwutlenku siarki

Umożliwiają również identyfikację innych gazów, np. ozonu, będącego silnym utleniaczem i szkodliwym gazem dla organizmów żywych, ale także stanowiącego tarczę przed promieniowaniem ultrafioletowym, gdy znajduje się w wyższych partiach atmosfery. Inne identyfikowalne gazy to między innymi metan, pochodzący z wielu różnych źródeł – tak naturalnych jak i będących konsekwencją działalności ludzkiej, np. przemysłowej hodowli zwierząt. Dane satelitarne pozwalają także na detekcję i monitoring wielu toksycznych związków np. formaldehydów.

Share: