Narodowy System Informacji Satelitarnej

Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS)

Czym jest Narodowy System Informacji Satelitarnej?

NSIS to krajowy interoperacyjny systemem odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Najważniejszym celem uruchomionego systemu jest udostępnianie serwisów monitoringowych, produktów satelitarnych, narzędzi analitycznych oraz usług i serwisów opartych na danych satelitarnych.  Tak system definiuje Krajowy Program Kosmiczny (projekt).

Główny cel uruchomienia NSIS

Narodowy System Informacji Satelitarnej ma zapewnić zwiększenie efektywności działań państwa oraz konkurencyjności gospodarki poprzez upowszechnienie wykorzystywania danych satelitarnych przez administrację publiczną i instytucje wykonujące zadania publiczne.

NSIS służyć ma przede wszystkim wsparciu administracji publicznej w podejmowaniu decyzji, lepszym wykorzystywaniu posiadanych zasobów i infrastruktury, sprawowaniu funkcji nadzorczych i kontrolnych oraz organizacji życia społecznego i gospodarczego, jak również w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa i obronności.

Uruchomiony system przyczyni się również do wzrostu wiedzy i kompetencji administracji publicznej oraz podmiotów sektora kosmicznego, jak również wpłynie na zwiększenie podaży produktów i usług opartych na danych satelitarnych. Przyczyni się także do zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie roli i wagi danych satelitarnych w codziennym życiu.

Na całym świecie dane satelitarne są coraz powszechniej wykorzystywane, odgrywają też coraz większą rolę w rozwoju kluczowych obszarów życia gospodarczego i społecznego, a w wielu dziedzinach są już po prostu niezbędne. Dzięki zobrazowaniom satelitarnym można nie tylko reagować na zaobserwowaną sytuację, ale też planować z wyprzedzeniem odpowiednie działania, przewidywać czy zapobiegać negatywnym wydarzeniom. Dlatego też dane satelitarne znajdują coraz szersze zastosowanie w administracji publicznej każdego szczebla, usprawniając jej pracę oraz przyspieszając proces decyzyjny.

Wykorzystywanie zobrazowań sprzyja podnoszeniu komfortu życia społeczeństw poprzez rozwój tzw. smart cities, w tym przemyślane zagospodarowanie przestrzenne, rozwój komunikacji miejskiej i transportu, czy też monitorowanie jakości powietrza. Mają również niezwykle istotne znaczenie w zarządzaniu kryzysowym, umożliwiając podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem i adekwatnie do potrzeb.

Dzięki zobrazowaniom satelitarnym łatwiej jest monitorować zmiany klimatu i wdrażać działania zaradcze, kontrolować stan środowiska naturalnego, prowadzić gospodarkę leśną i wodną, jak również planować uprawy rolne i czy rozwój infrastruktury turystycznej.

Co oferuje NSIS?

W ramach platformy NSIS można wyróżnić trzy podstawowe komponenty, które wspólnie tworzą możliwość horyzontalnego wykorzystania danych satelitarnych. Są to:

  • Portal NSIS;
  • Rynek usług;
  • Baza wiedzy.

Portal NSIS stanowi narzędzie służące do wykonywania podstawowych analiz przestrzennych na produktach satelitarnych. Portal umożliwia także wykorzystanie danych z zewnętrznych platform i serwisów, które udostępniają swoje zasoby.

Portal służy przede wszystkim prezentacji i udostępniania produktów i usług satelitarnych przygotowywanych przez POLSA. Na dzień publikacji platformy w zasobach zmieściliśmy: w obszarze zagospodarowania przestrzeni – mapy pokrycia terenu i zmian, miejskie wyspy ciepła, ortofotomapy satelitarne w oryginalnej rozdzielczości i o zwiększonej rozdzielczości, dla rolnictwa mamy mapy wilgotności gleby, mapy warunków wzrostu upraw i redukcji plonów. Dla pozostałych obszarów tematycznych POLSA przygotuje produkty i usługi w kolejnych latach zgodnie z zapotrzebowaniem krajowych użytkowników.

Dla użytkowników początkujących lub średnio zaawansowanych, dla ułatwienia analiz przygotowano predefiniowane kompozycje mapowe zawierające również inne powiązane tematycznie produkty i usługi. Dzięki temu analizy mogą być pełniejsze. Udostępniamy kompozycje w zakresie:  

Rynek usług stanowi miejsce integracji potrzeb użytkowników z gotowymi rozwiązaniami technicznymi istniejącymi na rynku, zarówno komercyjnym jaki i opensource. Rynek usług jest jednocześnie miejscem wsparcia przemysłu kosmicznego, poprzez udostępnienie za pośrednictwem infrastruktury NSIS rozwiązań oferowanych przez firmy prywatne i inne podmioty, właścicieli rozwiązań na bazie danych satelitarnych.

Aktualnie użytkownicy NSIS mają do dyspozycji w ramach „Rynku usług” następujące produkty i usługi:

Te przykładowe instalacje mają unaocznić przyszłym partnerom NSIS różnorodność form współpracy i  rodzajów produktów i usług objętych redystrybucją w ramach umów z POLSA.

Polska Agencja Kosmiczna sukcesywnie poszerza ofertę usług i produktów – kolejne produkty serwisów monitoringowych będą udostępnione jeszcze w tym roku.  

Baza wiedzy stanowi zbiór informacji naukowych, technicznych oraz użytkowych, które tworzą kompendium wiedzy dla użytkowników dopiero rozpoczynających przygodę z wykorzystywaniem danych satelitarnych, ale także dla osób, którzy już posiadają podstawową wiedzę. Baza wiedzy stanowi także przewodnik po dostępnych produktach satelitarnych, najważniejszych serwisach monitoringowych, a także praktycznych zastosowaniach danych i produktów satelitarnych. W Bazie wiedzy można znaleźć również rozbudowany, zaawansowany podręcznik o danych satelitarnych oraz przykłady dobrych praktyk wykorzystania produktów i usług satelitarnych.

Baza wiedzy podzielona jest na kilka działów:

NSIS – umocowanie

Polska Agencja Kosmiczna już od roku 2020 intensywnie działała w kierunku utworzenia Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, tworząc sukcesywnie warunki organizacyjne i techniczne oraz zamawiając usługi i produkty na bazie danych satelitarnych, które stanowią obecnie zasoby NSIS.

POLSA tworzy Narodowy System Informacji Satelitarnej w oparciu o kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki dokumenty strategiczne: Polską Strategię Kosmiczną (uchwała Nr 6 Rady Ministrów dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej, M. P. poz. 203) i następujących wskazanych w niej celów:

  1. Cel szczegółowy nr 2 „Rozwój aplikacji satelitarnych — wkład w budowę gospodarki cyfrowej” w ramach rozwoju usług komercyjnych;
  2. Cel szczegółowy nr 4 „Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce” w ramach zwiększenia poziomu prywatnych inwestycji.

Wdrożenie NSIS przewidziane jest również w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności  Komponencie A: „Odporność i konkurencyjność gospodarki”. Komponent ten wskazuje na konieczność rozbudowy krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne.

Zapraszamy do korzystania z pilotażowej wersji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej.

Share: