Szkolenia dla administracji publicznej

widok infrastruktury miasta z góry, zielona woda wokół półwyspu

Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny organizuje szkolenia dla administracji publicznej z zakresu wykorzystywania danych z obserwacji Ziemi (EO). Szkolenia dotyczyć będą pozyskiwania, przetwarzania i analiz danych satelitarnych w celu ich efektywnego wykorzystania podczas realizacji zadań przez administrację publiczną.

Środki na organizację szkoleń pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Działania A2.6.1 pn.: „Inwestycje – Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług oraz towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne”.

Szkolenia dla administracji publicznej

W 2024 roku planowane są szkolenia w dwóch obszarach zastosowań – dotyczące gospodarki przestrzennej oraz dotyczące rolnictwa.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Szkolenia z obszaru zastosowań „gospodarka przestrzenna” skierowane będą do pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w administracji publicznej różnego szczebla, a zakres szkoleń będzie obejmował pozyskanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji pochodzących ze zobrazowań satelitarnych na temat istniejącego oraz na potrzeby planowanego zagospodarowania terenu.

ROLNICTWO

W zakresie obszaru zastosowań „rolnictwo” szkolenia dedykujemy pracownikom administracji publicznej, dla których istotne jest pozyskiwanie kompleksowej wiedzy na temat stanu upraw rolnych, prognoz potencjalnych plonów, szacowania strat w plonach oraz prognoz wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

WARUNKI UDZIAŁU, DŁUGOŚĆ, TERMIN

Warunkiem udziału w szkoleniach jest zatrudnienie na umowę o pracę w administracji publicznej lub instytucji wykonującej zadania publiczne.

Trwające dwa dni szkolenia (2×6 godzin zajęć) odbędą się w Warszawie, w III/IV kwartale br.

Szkolenia będą bezpłatne, ponadto uczestnicy będą mieli zapewnione wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, jak również całodzienny serwis kawowy,  lunch oraz certyfikat potwierdzający udział. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania i dodatkowego wyżywienia.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na dwóch poziomach – na poziomie podstawowym (dla osób bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem w wykorzystywaniu danych satelitarnych) oraz na poziomie zaawansowanym (specjalistycznym) – dla osób mających doświadczenie w pracy z zadanymi satelitarnymi, chcących pogłębić wiedzę z zakresu ich wykorzystywania w ww. obszarach zastosowań.

RAMOWE PROGRAMY

Zachęcamy do zapoznania się z ramowymi programami szkoleń w celu wybrania dla siebie odpowiedniego poziomu

  FORMULARZ


  Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w szkoleniu i nie chcesz, żeby umknęła Ci informacja o rekrutacji, wypełnij poniższy formularz – wyślemy Ci wiadomość, jak tylko rozpoczniemy nabór!


  OBSZAR SZKOLENIA (zaznacz 1 obszar i poziom szkolenia)*

  DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ
  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Formularza jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3;

  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu w celu wysłania informacji o rekrutacji na szkolenia, a także prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w przedmiotowej sprawie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.;

  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe podmioty upoważnione na mocy stosownych przepisów do audytu i kontroli;

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

  5. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora;

  6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz usunięcia;

  9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  Wysyłając niniejszy formularz:

  ------
  * Pola obowiązkowe


  Share: