• ENTRUSTED - banner top

Spotkanie informacyjne projektu ENTRUSTED - relacja

28 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjne projektu ENTRUSTED. Przedstawiciele POLSA zaprezentowali założenia projektu a przedstawiciel KPRM – Tomasz Pińciurek zaprezentował szersze działania Komisji Europejskiej i w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), rolę POLSA w konsorcjum ENTRUSTED, jak i aktualnie realizowane oraz planowane zadania.

- Obecnie najistotniejszym działaniem, w które zaangażowana jest POLSA, jest przeprowadzenie w Polsce ankiety dotyczącej użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej tych z doświadczeniem a nawet tych potencjalnych – powiedziała Kinga Gruszecka, która zarządza projektem ENTRUSTED w POLSA.

Także tego dnia – 28 kwietnia 2021 – Parlament Europejski przyjął  rozporządzenie ustanawiające nowy unijny program kosmiczny na lata 2021-2027 oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. Czas trwania unijnego programu kosmicznego został dostosowany do okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Budżet programu wynosi 14,8 mld euro. Środki te  umożliwią kontynuowanie i ulepszanie sztandarowych komponentów programu kosmicznego, takich jak Galileo i EGNOS oraz Copernicus. Dodatkowo, rozwijane będą nowe komponenty związane z monitorowaniem zagrożeń w przestrzeni kosmicznej (SSA) i zapewnieniem dostępu do bezpiecznej i niezawodnej łączności satelitarnej dla instytucji UE oraz państw członkowskich (GOVSATCOM).

Ewelina Kaatz-Drzeżdżon z Departamentu Edukacji POLSA przedstawiła ogólne informacje o nowym komponencie programu kosmicznego, poświęconym bezpiecznej łączności satelitarnej oraz związanym z nim projekcie badawczym ENTRUSTED, finansowanym ze środków Horyzont 2020. Wyjaśniła, że bezpieczna łączność satelitarna jest kolejnym, obok obserwacji Ziemi i nawigacji satelitarnej, rodzajem usług dostępnych dla administracji publicznej.

Dodała, że projekt ENTRUSTED ma na celu zainicjowanie i utrzymanie współpracy użytkowników rządowych, identyfikowanie ich aktualnych potrzeb i oczekiwań oraz opracowanie zestawu wymogów operacyjnych dla GOVSATCOM. Projekt ENTRUSTED przyczyni się także do stworzenia mapy drogowej i długoterminowego planu działań w zakresie badań i innowacji w obszarze GOVSATCOM.

Szczegółowe założenia programu GOVSATCOM przedstawił Tomasz Pinciurek (KPRM). Poinformował, że usługi GOVSATCOM będą dedykowane użytkownikom, którym powierzono zadania związane z udziałem w misjach i operacjach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i ochrony ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych. Przykładowe zastosowania GOVSATCOM analizowane są w odniesieniu do trzech głównych obszarów:

  • zarządzanie kryzysowe: cywilne i wojskowe misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, kryzysy humanitarne i sytuacje kryzysowe na morzu;
  • nadzór: ochrona granic, ochrona obszarów przygranicznych, ochrona granic morskich, nadzór morski i nadzór nad nielegalnym handlem;
  • kluczowa infrastruktura: sieć dyplomatyczna, policyjny system łączności, infrastruktura cyfrowa oraz infrastruktura krytyczna, tj. energetyka, transport i bariery przegradzające cieki wodne, takie jak zapory wodne, jak i infrastruktura kosmiczna.

Wymogi operacyjne GOVSATCOM zostaną oparte na analizie przypadków użycia. Na ich podstawie, w połączeniu z wymogami bezpieczeństwa, opracowany zostanie pakiet usług dla użytkowników rządowych. Szczegóły techniczne i operacyjne systemu GOVSATCOM zostaną zawarte w aktach wykonawczych.

Kluczową rolę dla GOVSATCOM odegra naziemne centrum operacyjne, którego rolą będzie bezpieczne połączenie użytkowników z dostawcami przepustowości i usług łączności satelitarnej. Centrum operacyjne będzie odpowiadać za  monitorowanie bezpieczeństwa całego systemu i usług GOVSATCOM oraz za optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów.

Michał Pilecki, dyrektor Oddziału Terenowego POLSA w Rzeszowie, przedstawił cel i szczegółowy zakres badań ankietowych prowadzonych na obszarze UE, wyjaśnił sposób wypełnienia kwestionariusza, oraz wskazał na korzyści płynące z udziału w badaniach dla polskich instytucji. Podkreślił, iż uczestnicy ankiety mogą na bieżąco zgłaszać swoje wątpliwości, problemy oraz pytania dotyczące ankiety i projektu, pisząc do POLSA na dedykowany adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Ankieta jest dobrą okazją do przekazania uwag, wskazania problemów i potrzeb. Stwarza wyjątkową możliwość wniesienia realnego wkładu w kształtowanie przydatnych usług dla instytucji i administracji – podsumowała Kinga Gruszecka z DE POLSA.

Na koniec spotkania Krzysztof Grotkowski z Departamentu Edukacji POLSA przedstawił plany działań POLSA w ramach konsorcjum ENTRUSTED, które obejmą również analizę dostępnych technologii i usług bezpiecznej łączności satelitarnej. Zachęcił do korzystania z materiałów opracowywanych w ramach projektu, które będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej entrusted.eu.

link
Pobierz PDFBadania ankietowe ENTRUSTED
Badania ankietowe ENTRUSTED
link
Pobierz PDFDziałania i plany ENTRUSTED
Działania i plany ENTRUSTED
link
Pobierz PDFWprowadzenie do projektu ENTRUSTED
Wprowadzenie do projektu ENTRUSTED

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.