Badania ankietowe

Uprzejmie prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety projektu badawczego ENTRUSTED, zgodnie z poniższymi informacjami i zasadami udzielania odpowiedzi. Badanie prowadzone jest w całej Unii Europejskiej, stąd formularz ankiety przygotowany został w języku angielskim i w tym języku należy go wypełnić.

Podgląd ankiety dostępny jest na stronie projektu ENTRUSTED: https://entrusted.eu/resources/surveylink.

Ankieta wraz z instrukcją została wysłana do instytucji i podmiotów zaproszonych do udziału w badaniu. Jeśli nie otrzymaliście Państwo pakietu materiałów (ankiety do wypełnienia w języku angielskim oraz polskiej instrukcji), prosimy o stosowną informację na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.link.

Jaki jest cel badań ankietowych?

Realizowane badania ankietowe dostarczą informacji na temat wymagań i potrzeb użytkowników rządowych dotyczących dostępu do bezpiecznej łączności satelitarnej. Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania przyszłych usług GOVSATCOM, w ramach nowego komponentu Programu Kosmicznego Unii Europejskiej na lata 2021-2027. GOVSATCOM umożliwi świadczenie usług bezpiecznej łączności satelitarnej organom UE i państw członkowskich zarządzającym misjami i infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. 

Aby zidentyfikować wymagania i oczekiwania względem tworzonego systemu GOVSATCOM, konsorcjum ENTRUSTED powołało platformę współpracy pomiędzy użytkownikami rządowymi i instytucjonalnym, reprezentującymi państwa członkowskie oraz agencje UE. Partnerzy konsorcjum określili grupy użytkowników w reprezentowanych przez siebie państwach członkowskich, jak i obszarach działalności, z którymi prowadzone będą konsultacje w zakresie potrzeb związanych z dostępem do bezpiecznej łączności satelitarnej. Respondenci uczestniczący w badaniu przyczynią się do opracowania zestawu wymogów operacyjnych użytkowników GOVSATCOM.

Celem niniejszego badania jest:

  • ocena poziomu zainteresowania oraz rzeczywistych potrzeb i wymogów użytkowników z Unii Europejskiej w odniesieniu do bezpiecznego systemu SatCom w różnych obszarach zastosowań i w powiązanych przypadkach zastosowań (ang. Use Cases);
  • ocena możliwości korzystania oraz dostępu do bezpiecznego systemu SatCom, z uwzględnieniem oferowanych technologii i usług w segmencie użytkownika, a także oczekiwanych / planowanych trendów rozwojowych;
  • udział w opracowaniu długoterminowej mapy drogowej i skoordynowanego planu działań w zakresie badań i innowacji w segmencie użytkownika.

Wyniki badania ankietowego zostaną udostępnione Komisji Europejskiej i będą stanowić istotny wkład dla rozwijanego systemu rządowego łączności satelitarnej w UE.

Kim są respondenci, do których kierowana jest ankieta? 

Niniejsze badanie jest skierowane do potencjalnych użytkowników GOVSATCOM, zdefiniowanych w art. 64.1 rozporządzenia ustanawiającego programu kosmicznego UE na lata 2021-2027:

„1.  Niniejsze podmioty mogą być użytkownikami GOVSATCOM, pod warunkiem że powierzono im zadania związane z nadzorem nad misjami, operacjami i infrastrukturą o charakterze kryzysowym i krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz zarządzaniem takimi misjami, operacjami i infrastrukturą:

  1. organ publiczny Unii lub państwa członkowskiego albo organ, któremu powierzono sprawowanie władzy publicznej; 
  2. osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu i pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu.”

Niniejsza ankieta obejmuje dwa typy użytkowników:

  • Potencjalni użytkownicy GOVSATCOM, którzy posiadają niewielkie doświadczenie w korzystaniu z bezpiecznych usług SatCom, bądź nigdy z nich nie korzystali, ale są zainteresowani czerpaniem korzyści z tego typu usług w krótkim, średnim lub długim okresie czasu;
  • Potencjalni użytkownicy GOVSATCOM, którzy posiadają doświadczenie w korzystaniu z bezpiecznych usług SatCom i są zainteresowani dostępem do lepszych, tańszych i bezpieczniejszych usług w ramach systemu GOVSATCOM.

Konsorcjum ENTRUSTED kieruje badania ankietowe do potencjalnych użytkowników GOVSATCOM, należących do następujących grup:

obraz

Rys. 1 – Grupy użytkowników europejskiego systemu GOVSATCOM i krzyżowe powiązania ich działań 

Jakiego rodzaju informacja pozwala pozyskać ankieta?

Badania ankietowe realizowane w projekcie ENTRUSTED pozwolą ocenić aktualne zastosowanie usług SatCom w działalności prowadzonej przez respondentów, a także ich zainteresowanie dostępem do bezpiecznego systemu SatCom w przyszłości.

 

Formularz ankiet należy wypełnić w języku angielskim.

Informacje źródłowe na temat badań ankietowych są dostępne na stronie konsorcjum projektu ENTRUSTED:

https://entrusted.eu/resources/survey

Bezpośredni link do formularza dla niedoświadczonych użytkowników:

https://entrusted.eu/images/download/survey/questionnaire-for-inexperienced-users.pdf

Bezpośredni link do formularza dla doświadczonych użytkowników:

https://entrusted.eu/images/download/survey/questionnaire-for-experienced-users.pdf

poniżej zamieszczamy polską instrukcję ułatwiającą wypełnienie formularza. 

link
Tłumaczenie pomocnicze_D2.2 Część III_Doświadczony użytkownikTłumaczenie pomocnicze_D2.2 Część III_Doświadczony użytkownik
Tłumaczenie pomocnicze_D2.2 Część III_Doświadczony użytkownik
link
Tłumaczenie pomocnicze_D2.2 Część II_Niedoświadczony użytkownikTłumaczenie pomocnicze_D2.2 Część II_Niedoświadczony użytkownik
Tłumaczenie pomocnicze_D2.2 Część II_Niedoświadczony użytkownik

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.