• POLSA to bezpieczeństwo i działania na rzecz obronności

Formularz rejestracyjny – szkolenie POZIOM I

Szkolenie podstawowe


Program szkolenia

Dane Kandydata


Adres organizacji


Dodatkowe informacjeRegulamin uczestnictwa w szkoleniach Załącznik do regulaminu

Niniejszym informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Zbieranym za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku 80-172 przy ul. Trzy Lipy 3;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia naboru na szkolenia prowadzone w ramach projektu Sat4Envi oraz zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy szkoleń w celu przeprowadzenia szkoleń;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przekazywania informacji dotyczących polskiego sektora kosmicznego lub informacji dotyczących organizowanych przez PAK przedsięwzięć, o ile zostanie udzielona stosowna zgoda;
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez krajowe i unijne podmioty upoważnione na mocy stosownych przepisów do audytu i kontroli;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 6. Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie 58 500 87 60, pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora;
 7. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody / do chwili zakończenia realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) ograniczenia ich przetwarzania, oraz usunięcia;
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu Sat4Envi.

Warunkiem koniecznym rejestracji na szkolenia podstawowe jest wyrażenie wymaganych zgód i złożenie oświadczeń wyszczególnionych powyżej oraz przesłanie podpisanej przez Kandydata Deklaracji uczestnictwa w szkoleniach.

*) – dane obowiązkowe

POLSA uses cookies to track visits to our website only, no personal information is collected. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more about our privacy policy.