• POLSA to bezpieczeństwo i działania na rzecz obronności

Sat4Envi - film 15-minutowy, wersja polska

Pobierz wideo (zapisz element docelowy jako)

ANIMACJA

Ziemia widziana z orbity – wschód Słońca, satelita nad powierzchnią naszej planety, zdjęcia i zobrazowania satelitarne powierzchni Ziemi, różnego rodzaju satelity krążące po orbicie.

LEKTOR (V.O.)

Ziemia – planeta, na którą patrzymy każdego dnia. Odkąd możemy ją oglądać z orbity, dostrzegamy jednak więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Satelitarne obrazy Ziemi dostarczają informacji, których nie uzyskalibyśmy żadną inną drogą. Od zmian pogody i klimatu, przez monitoring środowiska, aż po skutki klęsk żywiołowych – wszystko to możemy śledzić właśnie z kosmosu. To niezwykłe źródło informacji o naszej planecie może się teraz stać powszechnie dostępne.

Takie jest zadanie projektu Sat4Envi – systemu gromadzenia, udostępniania i promocji danych satelitarnych. To narzędzie, które ma sprawić, że wyniki obserwacji prowadzonych z orbity będą na wyciągnięcie ręki – dla wszystkich, którzy mogą ich potrzebować.

W tym filmie pokażemy główne założenia systemu Sat4Envi. Sprawdzimy też w jaki sposób udostępnianie w nim dane mogą znaleźć zastosowanie w nauce, gospodarce i administracji publicznej.

GRAFIKA

Plansza tytułowa z logo projektu Sat4Envi.

PROGRAM COPERNICUS

Timelapse z przygotowań do startu satelity Sentinel-1A, nagranie ze startu rakiety z satelitą, animacje komputerowe różnych satelitów sieci Sentinel pracujących na orbicie wokół Ziemi (materiały ESA).

LEKTOR (V.O.)

3 kwietnia 2014 roku na orbitę wokół Ziemi został wyniesiony satelita Sentinel-1 - pierwszy element europejskiego programu Copernicus. Utworzony z inicjatywy Komisji Europejskiej Copernicus to najszerzej zakrojony program obserwacji Ziemi w historii. Dzięki połączeniu danych ze źródeł satelitarnych, lotniczych i naziemnych Copernicus jest w stanie monitorować stan środowiska, mierzyć jakość wód i powietrza, dostarczać informacji z zakresu bezpieczeństwa czy śledzić skutki katastrof naturalnych.

Już teraz Copernicus jest trzecim największym dostawcą danych satelitarnych na świecie. Żadna inna inicjatywa w zakresie obserwacji Ziemi nie dostarczyła takiej ilości i różnorodności danych na temat naszej planety. Szczególnym wyzwaniem jest jednak gromadzenie i rozpowszechnianie tak dużej ilości danych. Rozwiązaniem tego problemu ma być właśnie system Sat4Envi.

GRAFIKA

Pojawia się schematyczna grafika ilustrująca działanie systemu Sat4Envi – najpierw widzimy satelity na orbicie skanujące powierzchnię Ziemi, następnie transmisja z satelitów trafia do anten na terenie Polski, dane są symbolicznie porządkowane w centralnym komputerze, a w końcu widzimy jak dane z centrali są rozsyłane do różnych ośrodków w Polsce.

LEKTOR (V.O.)

Sat4Envi to skrót od Satellites for Environment, czyli „satelity dla środowiska”. Zadaniem systemu ma być gromadzenie i rozpowszechnianie danych z satelitów serii Sentinel oraz innych satelitów środowiskowych i meteorologicznych. W ramach projektu powstanie infrastruktura do automatycznego pobierania danych, ich bezpiecznego przechowywania oraz nieodpłatnego udostępniania na potrzeby nauki, gospodarki i administracji publicznej.

Wyniki obserwacji przesyłane z orbity będą rejestrowane za pomocą specjalnych stacji odbiorczych. Wszystkie dane trafią następnie do komputerowego archiwum. Tam będą przetwarzane do postaci użytecznej dla odbiorców. W końcu zostaną udostępnione instytucjom na terenie całego kraju. Dzięki systemowi Sat4Envi każdy zainteresowany podmiot będzie mógł za darmo uzyskać dostęp do źródła kompleksowych, aktualizowanych na bieżąco danych satelitarnych.

DR HAB. GRZEGORZ BRONA
PREZES POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

 • Jaki jest cel powstania systemu Sat4Envi?
 • Jak wpłynie on na dostępność danych satelitarnych w Polsce?
 • Jaka jest rola Polskiej Agencji Kosmicznej w projekcie?

IMGW

Grafika lokalizująca siedzibę IMGW w Krakowie na satelitarnym obrazie Polski, zdjęcia budynku z powietrza, elementy istniejącej aparatury odbiorczej i pomiarowej znajdującej się w IMGW w Krakowie.

LEKTOR (V.O.)

Liderem konsorcjum Sat4Envi jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW już teraz dysponuje infrastrukturą do odbioru i przetwarzania informacji z satelitów meteorologicznych. W ramach projektu Sat4Envi instytut zajmie się rozbudową istniejących stacji odbioru i systemów gromadzenia danych.

DR BOŻENA ŁAPETA
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

 • Jaki będzie wyglądało działanie systemu Sat4Envi w praktyce?
 • Dla kogo powstaje system Sat4Envi?
 • Jakiego rodzaju informacji będzie dostarczać?
 • Jakie produkty i usługi będą dostępne?

CYFRONET

Grafika lokalizująca siedzibę CYFRONETu na satelitarnym obrazie Polski, komputery pracujące na miejscu, informatycy przy pracy, dane pojawiające się na ekranach monitorów.

LEKTOR (V.O.)

Wszystkie dane systemu Sat4Envi będą gromadzone w tak zwanej hurtowni danych satelitarnych. Za jej stworzenie będzie odpowiedzialne Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To tu powstanie także portal, który umożliwi sdostęp do zgromadzonych danych.

PRZEDSTAWICIEL ACC CYFRONET AGH

 • Jakie wymagania musi spełnić archiwum komputerowe dla systemu Sat4Envi?
 • Jak będzie można uzyskać dostęp do zgromadzonych danych?

ANIMACJA

Satelity Sentinel na orbicie, gotowe mapy i zobrazowania satelitarne z programu Copernicus, inscenizacja szkolenia prowadzonego przez Polską Agencję Kosmiczną

LEKTOR (V.O.)

Celem projektu Sat4Envi jest upowszechnienie wykorzystania danych satelitarnych w różnych dziedzinach – także tam, gdzie dotąd nie były stosowane. Z tego względu Polska Agencja Kosmiczna przygotowuje program edukacyjno-szkoleniowy. Zostanie on dostosowany do bieżących potrzeb administracji publicznej. W ramach zajęć urzędnicy będą się zapoznawać z możliwościami wykorzystania danych satelitarnych w codziennej pracy.

JOLANTA ORLIŃSKA

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

 • W jakich obszarach mogą znaleźć zastosowanie dane z systemu Sat4Envi?
 • Do kogo będą skierowane szkolenia prowadzone w ramach projektu?
 • Jak będą wyglądały? Czemu mają służyć?

LEKTOR (V.O.)

Zastosowania dla danych z systemu Sat4Envi mogą być niezwykle szerokie. Przyjrzymy się teraz kilku przykładom ich potencjalnego wykorzystania.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Straż pożarna wyjeżdżająca do interwencji, zdjęcia z obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi – skutki powodzi, huraganu, itp., grafika lokalizująca Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, siedziba CIK CBK, zobrazowania satelitarne przygotowane przez CIK CBK

LEKTOR (V.O.)

Powodzie, pożary, nawałnice – to wszystko sytuacje wymagające szybkiej i skutecznej reakcji służb. Nie zawsze łatwo jest jednak od razu ocenić skalę zagrożenia, a pomoc skierować tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W takich chwilach kluczowe mogą być informacje dostarczane przez systemy satelitarne.

Opracowaniem danych na potrzeby zarządzania kryzysowego zajmuje się Centrum Informacji Kryzysowej przy warszawskim Centrum Badań Kosmicznych. To kolejny członek konsorcjum Sat4Envi. Jak mówią eksperci z Centrum Informacji Kryzysowej, zobrazowania satelitarne mogą stanowić nieocenioną pomoc w sytuacji klęsk żywiołowych. Satelity pozwalają przewidywać ich występowanie, monitorować przebieg, a także szacować straty. Informacja satelitarna pomaga decydować o skierowaniu pomocy na tereny najbardziej dotknięte przez żywioł. System Sat4Envi umożliwi szybki i darmowy dostęp do takich danych w każdej sytuacji.

JAKUB RYZENKO
CENTRUM INFORMACJI KRYZYSOWEJ CBK PAN

 • Co można zobaczyć na zobrazowaniach satelitarnych w przypadku klęsk żywiołowych? - przykłady zobrazowań wykonanych przez CIK CBK
 • W jaki sposób informacje satelitarne mogą być wykorzystane w zarządzaniu kryzysowym?
 • Jakie mamy przykłady wykorzystania takich danych? Jakie instytucje i służby już z nich korzystają? W jaki sposób?
 • Jakie są korzyści płynące z dostępu do takich danych w sytuacjach kryzysowych?

LEKTOR (V.O.)

W sytuacjach kryzysowych informacja satelitarna  może pomagać w ratowaniu życia. Dane z systemu Sat4Envi mogą być jednak wykorzystywane także w codziennej pracy administracji i samorządów.

OSIADANIE GRUNTÓW

Grafika lokalizująca Jastrzębie-Zdrój na mapie Polski, kopalnia węgla kamiennego w Jastrzębiu-Zdrój, zdjęcia lotnicze kopalni oraz przyległych terenów miejskich, siedziba urzędu miasta, urzędnicy przy pracy z wykorzystaniem danych satelitarnych, zobrazowania satelitarne wykorzystywane do oceny osiadania gruntów w Jastrzębiu-Zdrój

LEKTOR (V.O.)

Jastrzębie-Zdrój to miejsce, w którym satelity pomagają monitorować skutki tego, co dzieje się głęboko pod ziemią. Na terenie miasta działają aż cztery kopanie, a 60% powierzchni stanowią tereny górnicze. Stwarza to duże zagrożenie szkodami  powodowanymi działalnością wydobywczą. W celu oceny tego zagrożenia urzędnicy z Jastrzębia-Zdrój sięgnęli po dane satelitarne. Obrazy radarowe uzyskiwane z orbity są tu wykorzystywane do monitorowania deformacji gruntów. Dzięki bardzo precyzyjnym pomiarom można śledzić zmiany poziomu  w różnych częściach miasta. Satelitarne monitorowanie szkód górniczych pozwala minimalizować ich wpływ na środowisko, a także zapobiegać uszkodzeniom budynków i infrastruktury.

PRZEDSTAWICIEL URZĘDU MIASTA W JASTRZĘBIU-ZDRÓJ

 • Jakich informacji na temat szkód górniczych dostarczają im satelity?
 • Jakie są efekty satelitarnego monitorowania szkód górniczych? Jakich wniosków dostarczyły ich dane satelitarne?
 • Jakie korzyści daje wykorzystanie w tym celu właśnie zobrazowań satelitarnych?

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Zdjęcia lotnicze zabudowań w mieście, satelitarne zobrazowania z programu Urban Atlas, porównanie zmieniających się w czasie obrazów polskich miast na zobrazowaniach satelitarnych

LEKTOR(V.O.)

Informacje z systemu Sat4Envi mogą posłużyć nie tylko do śledzenia szkód górniczych. Satelitarne zobrazowania znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki przestrzennej. Mogą być wykorzystywane w celu weryfikacji danych w ewidencji gruntów i budynków. Porównywanie zobrazowań z różnych okresów pozwala na monitorowanie zmian w zagospodarowaniu terenów. A przez to – wykrywanie na przykład nielegalnych składowisk odpadów. Zestawienie danych satelitarnych z bazą pozwoleń na budowę może także umożliwić szybkie i automatyczne wykrywanie samowoli budowlanych i innych niepożądanych procesów. Dane satelitarne pozwalają na monitorowanie dużych obszarów, znacznie szybsze przygotowanie pomiarów i dostarczenie ich    rezultatów.

PRZEDSTAWICIEL INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

 • W jaki sposób dane satelitarne usprawniają zadania z zakresu gospodarki przestrzennej?
 • Jakie obszary i zjawiska można monitorować skuteczniej dzięki zobrazowaniom satelitarnym?
 • Jakie są przykłady zastosowania tej technologii w Polsce i na świecie? - na przykład europejski program Urban Atlas

ROLNICTWO
Kombajn na polu podczas żniw, zdjęcia lotnicze pół uprawnych, satelitarne zobrazowania terenów rolniczych

LEKTOR (V.O.)

Satelitarne zobrazowania mogą być użyteczne nie tylko w dużych miastach. Rolnictwo to kolejna dziedzina, jaka może skorzystać na danych pochodzących z programu Sat4Envi. Technologie satelitarne nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście wspólnej polityki rolnej. Unia Europejska stawia na wykorzystanie satelitów między innymi do monitorowanie upraw i sposobu użytkowania gruntów rolnych. Zdjęcia satelitarne mogą być jednak wykorzystywane także do szacowania strat i wysokości odszkodowań – w przypadku klęsk takich jak susze, nawałnice czy gradobicia.

PRZEDSTAWICIEL ARiMR

 • Jaka jest przewaga ze stosowania zobrazowań satelitarne na potrzeby rolnictwa?
 • Jaka wpisuje się to w unijną politykę rolną?
 • Na ile dostęp do obrazów satelitarnych może usprawnić szacowanie strat w sytuacji klęsk naturalnych?
 • Kto będzie mógł korzystać z takich materiałów i w jaki sposób?

PODSUMOWANIE

Grafika ilustrująca działanie systemu Sat4Envi, animacje satelitów na orbicie wokół Ziemi.

LEKTOR (V.O.)

Dane satelitarne znajdują wiele różnych zastosowań. W przyszłości ich rola może zaś jeszcze wzrosnąć. Europejski program Copernicus już teraz dostarcza ogromnej ilości danych. Źródeł informacji satelitarnej jest jednak znacznie więcej. Zarządzanie kryzysowe, gospodarka przestrzenna czy rolnictwo – to tylko kilka przykładów tego jak wielki potencjał drzemie w powszechnym dostępie do informacji satelitarnej. Sat4Envi otworzy w tym zakresie zupełnie nowe możliwości. Powszechny i darmowy dostęp do danych satelitarnych będzie szansą na wykorzystanie tego unikatowego spojrzenia na powierzchnię Ziemi - wszędzie tam, gdzie może to przynieść korzyści.

PLANSZA KOŃCOWA

Logo projektu/programu Copernicus/logotypy funduszy unijnych -  według wskazań zleceniodawcy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.